imfe.jpg
  English
.
.
.

 

Вахніна Лариса Костянтинівна  завідувач відділу зарубіжної фольклористики, провідний науковий співробітник,  кандидат філоло-гічних наук.

 

НАУКОВІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ:

- слов’янський фоль¬клор та славістична фольклористика;

- українсько-польські фольклорні та фольклористичні зв’язки;

- фольклор національних меншин, зокрема поляків в Україні та українців у Польщі;

- народні балади, 

- сучасний фольклор  та проблеми ідентичнос¬ті, європейська культурна антропологія.

 Автор більше 150 наукових  праць, опублікованих в Україні та зарубіжних країнах, зокрема в Білорусі, Болгарії, Македонії, Німеччині, Польщі, Португалії, Угорщині, Росії, Сербії, США.

 

ОСНОВНІ ПРАЦІ:

1. Славянские рабочие песни (тематическая специфика, художественное своеобразие). – Киев: «Наукова думка», 1986. – 196 с.

2. Під одним небом: Фольклор етносів України / Л. К. Вахніна і ін. (упоряд у спів. з Л. Г. Мушкетик та В. А. Юзвенко). – Київ: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1996. – 255 с.

3.Vakchnina L. Traits regionaux spesifiques du fonctionnement des ballades dans le folklore des minorites nationales de l’Ukraine // Bridging the cultural divide: our common ballad heritage. – Hildesheim, Germany, 2000. – S. 488–493.

4.Pieśni Ludowe Polaków Ukrainy. Пісенна культура польської діаспори України / Л. К. Вахніна (упоряд. та авт. передмови). – Київ: Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2002. – 288 с.

5.Wachnina L. Dzień dzisiejszy kultury . polskiej na Ukrainie // Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś. – Warszawa: Wydawnictwo AGADE, 2002. – S. 147–150.

6.Польські народні казки. Polskie Bajki. Ludowe / Л. Вахніна (пер. з пол., упоряд. та передм.). – Київ: Етнос, 2004. – 216 с.

7.Художня культура західних та південних слов’ян. Енциклопедичний словник. – Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2006. – 246 с. / у співавторстві.

8.Нове бачення польських фолькло¬ристичних досліджень // Gente Ruthenus – Natione Polonus. Symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevśkyj. Київські полоністичні студії. Том 10. – Київ, 2008. – С. 429–435.

9.Wachnina L. Folklor ukraińsko-polskiego  pogranicza (na przykładzie ballady) // Polska-Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne. – Wrocław, 2008. – S. 227–240.

10.Категорія фольклорного пограниччя у  слов’янських контекстах // Слов’янські обрії. Вип. 2. ХІV Міжнародний з’їзд славістів (10.09–16.09.08, Охрид, Македонія). Доповіді. – Київ, 2008. – С. 68–92 (у співатор. з Мушкетик Л. Г.).

11.Словенски фолклористи Славянские фольклористы Slav Folklorists. – Београд : Балканолошки Институт САНУ, 2008. – 138 с. (упорядник у спів. з Л.Раденкович та ін.).

12.Български фолклор: Фолклористика в Украйна. – 2011. – Кн. 3–4. – 202 с. (упорядник у спів. з Светлою Петковою та автор статті).

13.Фольклор украинско-польского пограничья // Границы, культуры и идентичности. Этнология восточнославянского пограничья. – Москва, 2012. – С. 254–261.

14.Українсько-польські паралелі у народній баладі «Ой сталася новина» // Заjедничко у словенском фолклору. Зборник радова. – Београд, 2012. – С. 159–168.

15.Фольклор та мистецтво слов’ян у європейському контексті : колективна монографія / [голов. ред. Г. А. Скрипник, відп. ред. Л. К. Вахніна] ; авт. статті : Л. К. Вахніна, . ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2012. – 276 с. – До XV Мiжнародного з’їзду славiстiв (Мiнськ, 2013).

16.Сучасна фольклористика європейських країн. До XV Міжнародного з’їзду славістів / НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; Головний редактор- Г. А. Скрипник, відповідальний редактор –Л. К. Вахніна. автор статті Український комітет міжнародної асоціації вивчення слов’янських культур. – К., 2012. – 328 с. – (Наукові студії ІМФЕ ; вип. 1).

17.Роль виконавця в збереженні слов’янських народних традицій в локальних регіонах // Слов’янські обрії, Вип. 6, Ч. 2. Літературознавство,  культурологія, фольклористика, історія славістики. Доповіді до ХУ міжнародного з’їзду славістів. – Мінськ, 2013. – Київ, 2013. – С. 7–19.

18.Powstanie styczniowe w źródłach archiwalnych na Wschodzie Filologia Polska. Historia i Teiria literatury. Prace naukowe Akasemii im. Jana Długosza w Częstochowie. ХІІІ. – Сzęstochowa, 2013. – S. 125–129.

19.Полоністика в Україні та україністика в Польщі: діалог культур // Studia Ukrainica Poznaniensia, vol. II. – p. 167–175. (Наукові зошити Інституту філології  Університету імені Адама Міцкевича, Познань, Польща).

 

За ред. Л. К. Вахніної опубліковано низку монографій, навчальних посібників, фольклорних збірок, зокрема: 

1.Бакула Б. Антологія польської літератури ХХ ст. // Київ, КСУ, 2005. – У трьох томах (видання здійснене польською та українською мовами).

2. Фіалкова Л., Коли гори сходяться // К. :Автограф, 2007. – 174 с.

3.Слов’янська поезія ХІХ –початку ХХ ст.// Київ, Успіх і кар’єра, 2008. – 255 с.

4.Болгарські народні пісні Північного Приазов’я (Упорядник О. Б. Червенко). – Бердянськ, 2012.

5.Халюк Л. Усні народні оповідання українців-переселенців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння: жанрово-тематична специфіка, художні особливості. – К., 2013. – 216 с.

Л. К. Вахніна – науковий координатор спецвипусків журналу «НТЕ» «Польська етнологія», «Французьска етнологія», «Ізраїльська етнологія», «Болгарська фольклористика», «Етнологія США та Канади», двотомного видання «Сучасна зарубіжна етнологія», а також науковий координатор проекту випуску польського спецвипуску журналу «Студії мистецтвознавчі».

 

УЧАСТЬ У РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ

Л. К. Вахніна – заступник головного редактора щорічника «Слов’янський світ» та наукового збірника  «Українсько-польські культурні взаємини», член редакційних колегій  журналу «НТЕ», «Наукові записки МАУ», щорічника «Слов’янські обрії», журналу «Literatura ludowа» (орган Польського народознавчого товариства та Вроцлавського університету),  англомовного журналу «Acta Ethnografica» (Інституту археології та етнології ПАН), член редакційних рад видань Filologia Polska. Historia i Teоria literatury. Prace naukowe Akasemii im. Jana Długosza w Częstochowie (Інституту польської філології  Академії імені Яна Длугоша  в Ченстохові), «Гласник» (Інституту національної історії Македонської академії наук і мистецтв) та щорічника  «Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe» кафедри україністики  Вроцлавського університету.

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

     Л. К. Вахніна – член Україн¬ського комітету славістів, вчений секретар Українського комітету Міжнародної асоціації вивчення слов’янських культур (ЮНЕСКО), керівник укра¬їнської секції Міжнародного товариства на¬родної культури при ЮНЕСКО (IOV), член президії від України Фольклористичної комісії при Міжнародному комітеті сла¬вістів, член Міжнародної комісії з вивчення народних пісень та балад, член Польського народознавчого товариства (Вроцлав).

 

КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ

Під керівництвом Л. К. Вахніної захистили  дисертації за спеціальністю 10.01.07 «фольклористика» Гуменюк О. (2011 р.), Халюк Л. (2011 р.) та Червенко О. (2013 р.). Нині здійснюється керівництво аспірантами Ю. Собори, В. Шкелебей (заочна форма навчання) та І. Церковняк (очна форма навчання).

 

УЧАСТЬ У ТВОРЧИХ СПІЛКАХ

Член Національної спілки письменників України, перекладач з польської та французької мов художньої та наукової літератури, поетеса, критик.

 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Нагороджена Почесною медаллю Товариства шанувальни¬ків польського національного гімну (2002),  грамотою Генерального консуль-ства Республіки Польща в Києві (2004), урядовою нагородою Польщі «Заслужена для польської культури» (2006). Відзначена нагородою  з врученням медалі  та диплому «За внесок у науку» Державного фонду фундаментальних досліджень України (2011).

 

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО Л. К. ВАХНІНУ

1.Wachnina Larysa  Ukraina // Honorowa księga  Nauki Polskiej. – Warszawa, 2001. – S. 449.

2.Лариса  Вахніна (Київ) // Словенски фолклористи Славянские фольклористы Slav Folklorists. – Београд : Балканолошки Институт САНУ, 2008. – С. 94.

3.Фольклористична полоністика Лариси Вахніної // Ростислав Радишевський, Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки. – Київ,  2010. – С. 473–477.

 

01.07.2015