imfe.jpg
  English
.
.
.

 

Микитенко Оксана Олегівна  доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу зарубіжної фольклористики.

В Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України працює з 1978 р. після закінчення славістичного відділення філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчалася в аспірантурі (відділ етнолінгвістики і фольклору) при Інституті слав’янознавства РАН (Москва). У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Сербські тужбалиці. Досвід синхронної та історико-географічної характеристики». У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему «Поховальні плачі у балканослов’янській фольклорній традиції: прагматика і семантика тексту. Етнопоетичні константи». Старший науковий співробітник (з 1996 р.). У 1991–2011 рр. – учений секретар Спеціалізованої вченої ради в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Займається слов’янською фольклористикою, етнокультурною історією і славістикою. Серед основних напрямів досліджень – слов’янська етнолінгвістика, проблеми традиційної народної культури слов’ян, українсько-південнослов’янські етнофольклорні і фольклористичні взаємини; семантика, прагматика, поетика фольклорного тексту, літературно-фольклорні взаємовпливи.

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Міжслов’янські етнокультурні, фольклорні і фольклористичні зв’язки, обрядовий фольклор та народні вірування, слов’янська міфологія, проблеми взаємозв’язку мови і культури, сучасні трансформації народної культури та проблеми етноідентифікації, антропологія культури. 

О. О. Микитенко – член редакційної колегії видань: «Слов’янський світ» (ІМФЕ), «Народна творчість та етнологія» (ІМФЕ), «Дриновський збірник» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна), українсько-сербський збірник «Украс», «Филолошки студии» (Скопjє). Член Національної комісії з фольклору та Комісії з фольклору при Міжнародному комітеті славістів; член Міжнародної організації з народної творчості (IOV) та призначений нею експерт ЮНЕСКО, член Міжнародної баладної комісії (KfV), член Міжнародного товариства з етнології та фольклору (SIEF), член робочої групи з обрядової культури (WG Ritual year) при SIEF. Учасник багатьох міжнародних, у першу чергу славістичних, конгресів та конференцій з проблем слов’янського і балканського фольклору, традиційної та сучасної народної культури, а також організованих ЮНЕСКО, IOV та SIEF.

Автор публікацій у наукових виданнях України та країн Європи, у тому числі у Білорусії, Болгарії, Голландії, Греції, Литві, Македонії, Польщі, Росії, Сербії, Словаччині, Словенії, Угорщині. 

Координатор, перекладач та науковий редактор спеціалізованих видань журналу «Народна творчість та етнологія»: Болгарська фольклористика (№ 2, 2008); Македонська фольклористика (№ 3, 2009); Турецька фольклористика (№ 5, 2010); Сербська фольклористика (№ 2, 2012).

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії:

Сербські голосіння: поетичний та історико-географічний аналіз (К., 1992); 

Балканослов’янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика (К., 2010).

Рецензії:

Раденковић Љ. Тужбалице балканских Словена // Књижевна историја. – Београд, 2010. – ХLII. – С. 707–709 (на серб.мові); Ајдачић Д. Микитенко о тужбалицама балканских Словена / http://www.rastko.rs/rastko/delo/13741 (серб. мовою); Коваль-Фучило І. Поетика і прагматика південнослов’янських плачів // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 4. – С. 120–122; Виноградова Л. Н., О. О. Микитенко. Балканослов’янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика. – Київ, 2010. – 424 с. О. О. Микитенко. Балканославянский текст похоронного оплакивания: прагматика, семантика, этнопоэтика // Славяноведение. – 2013. – № 6. – С. 83–86 (рос. мовою); Вуков Н. Значим труд върху погребалното оплакване при балканските славяни // Български фолклор : Поклонничеството в мултикултурния свят. – 2014. – № 2. – С. 203–205 (болг. мовою).

 

ОСНОВНІ СТАТТІ 2010-2015 РР:

- Українське і сербське «сумне весілля» : прагматика і семантика обрядового тексту // Весільна обрядовість у часі і прсторі. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Одеські етнограф. читання». - Одеса : вид-во КП ОМД, 2010. - С.225-241;

- Традиція поховального оплакування в Болгарії: термінологія, прагматика, виконавці // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур: Пам'яті академіка Леоніда Булаховського: Зб. наук. праць. - Вип.11. - К., 2010. - С.359-364;

- Културне конотације концепта картање у тексту словенске традиције // Књижевност и култура. Научни састанак слависта у Вукове дане. - 39/2. - Београд, 2010. - С.185-196;

- М.Ф.Сумцов як дослідник сербських мотивів балади про "сестру-отруйницю" // Українсько-сербський збірник: УКРАС. - Вип. 1 (4). - К., 2010. - С. 98-110;

- Серби в українському фольклорі // Українсько-сербський збірник: УКРАС. - Вип. 1 (4). - К., 2010. - С. 231-239;

- Поминальне оплакування в контексті календарної обрядовості (на матеріалі балканослов'янської фольклорної традиції) // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Зб. наук. праць / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Одеські етнограф. читання». - Одеса, 2011. - С. 236-246;

- Вук Караџић као сакупљач и истраживач народних тужбалица // Научни састанак слависта у Вукове дане. 40/2. - Београд, 2011. - С.223-231;

- Прилог проучавању формулности у народној поезији: формула неизрецивости у српским тужбалицама // Жива реч: Зб. у част проф. др. Н. Милошевић-Ђорђевић. - Београд: Балканолошки институт САНУ : Филолошки факултет, 2011. - С. 355-363;

- Сербські переклади на сторінках «Всесвіту» // Украс. - Вип.5. - 2011. - С. 98-108;

- Фольклорний світ Іво Андрича в контексті слов'янської традиції (роман «Міст на Дрині» та новела «Милованка Мара» // Фольклор та мистецтво слов'ян у європейському контексті: колективна монографія. - К, 2012. - С.127-162;

- Поховальні плачі у балканослов'янській фольклорній традиції: Прагматика і семантика тексту. Етнопоетичні константи: автореф. дис... д.філол.наук. - К., 2012. - 44 с.;

- Фольклор як чинник ідентичності українців на теренах колишньої Югославії // Традиційна культура діаспори. - Одеса, 2012. - С.303-319;

- До проблеми генетичних збігів та запозичень у слов'янському фольклорі: баладний сюжет про «сестру-отруйницю» // Заједничко у словенском фолклору: зб. радова / уредник Љубинко Раденковић. - Београд: Балканолошки институт САНУ, 2012. - С.143-157;

- Поетически особености на оплакванията на деца (Украинска и балканословянска традиции) // Български фольклор. - 2011. - Кн. 3-4. - С.74-88;

- Бдение над умершим: инвариантная структура обрядового текста (украинские и южнославянские параллели) // Духовна култура и религиозност некад и данас: различити контексти и традиције / Уредници др.Ивица Тодоровић, др. Гордана Благојевић. - Београд, 2012. - С.124-140;

- Проблема ідентичності у сучасних фольклористичних дослідженнях у Болгарії, Македонії та Сербії // Сучасна фольклористика європейських країн. - Наукові студії ІМФЕ. Вип.1. - К., 2012. - С. 160-206;

- Forms of narration in the context of ritual vigil over the dead: the aspect of pragmatics (Ukrainian and South Slavic parallels) // Belief Narrative Genres - Жанрови предања - Жанры преданий. - Нови Сад: ISFNR (б.р.). - С. 1-7;

- Міжнародний симпозіум з фольклору наративів // НТЕ. - 2012. - № 6. - С.109-111;

- Символіка новели Іво Андрича «Милосниця Мара» у слов'янській фольклорній перспективі // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур: Пам'яті академіка Леоніда Булаховського.: Збірник наукових праць. - Вип.19. - К., 2012. - С. 285-297;

- Проблема ідентичності в сучасних фольклористичних дослідженнях у Болгарії, Македонії та Сербії // Наукові студії ІМФЕ: Сучасна фольклористика європейських країн. - К., 2012. - Вип. 1. - С. 160-206;

- З архіву В. С. Бобкової: автографи М.Т. Рильського та невідомий лист до нього П.Г. Богатирьова // Слов'янські обрії: зб. наук. праць. Вип.4 / НАН України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. - К., 2012. - С. 203-212;

- «Усні поетеси» - народні плакальниці // Музична україністика: сучасний вимір: збірник науковий статей. - Вип. 8 : на пошану члена-кореспондента АМУ, доктора мистецтвознавства, професора Софії Грици / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, [ред.- упоряд. В. Пономаренко]. - К.: ІМФЕ, 2012. - С.261-269;

- Фольклорний текст в аспекті когнітивної та антропоцентричної парадигми: категорія модальності // Македонска академија на науките и уметностите: Одделение за лингвистика и литературна наука, 37 (1-2). - Скопје, 2012. - С.113-125;

- The Problem of Performance Typology. The Case of Serbian Mourners // The Interplay of Performances, Performers, Researchers and Heritages /Edited by Jurij Fikfak and Laurent Sebastien Fournier. - Ljubljana, 2012. - P.91-96.

- К этнопоэтике фольклорного текста: цвет в украинском и балканославянском погребальном плаче // Ethnolinguistica Slavica: К 90-летию академика Н.И.Толстого. - М.: Индрик, 2013. - С. 197-211;

- Чорногорський чоловічий обрядовий плач «лелек» - локальна традиція чи типологічна ознака? // Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. - Одеса, 2013. - C. 336-346;

- Слов'янська міфологія та слов'янські вірування: моделі інтерпретації // Слов'янські обрії: доповіді ХУ Міжнародного з'їзду славістів / НАН України, Укр. Ком. Славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип.6, ч. 2. Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. - С.74-89 (у співавт.);

- Фольклорний усний і письмовий текст у контексті слов'янської традиційної обрядовості // Липар: Универзитет у Крагујевцу. - Год. ХІУ. - Бр. 51. - 2013. - С.169-177;

- Приемственост в научите задачи: Иван Шишманов «Значението и задача та на нашата етнография» (1889) и Євген Кагаров «Завдання та методи етнографії» // Шишманови дни 2012 / Българска академія на науките, Институт за етнология и фольклористика с етнографски музей. - София, 2013. - С.187-200;

- ХІ Міжнародний з'їзд славістів // Слов'янський світ. Вип. 11. - К., 2013. - С. 341-344;

- Проблеми автентичності та містифікації фольклорного тексту в контексті становлення південнослов'янської наукової традиції // Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 6. - К., 2014. - С.180-190;

- Његошева тужбалица сестре Батрићеве: «Овде нема ниједне ријечи коју покајнице у Црној Гори нијесу говориле» (Вук Караџић) // Његош у своме времену и данас / Научни састанак слависта у Вукове дане. - Београд, 2014. - 43/2. - С.531-541;

- Регіональна специфіка поховального обряду в інтерферентних зонах Сербії: до проблеми етнокультури порубіжжя // Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості. Одеса, 2014. - С. 280-290;

- Новаторство Вука Караджича: фольклорно-этнографическая деятельность в области исследования погребальной обрядности // Вестник славянских культур. - Москва, 2014. - №3. - С.11-22;

- In memoriam - Віктор Михайлович Гацак // Слов'янський світ. Вип.12. - К., 2014. - С. 226-230;

- „Он има велику заслугу за српску етнографију": П. Лавров, П. Лавровски и П. Ровински о Његошу // Од косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар ІІ Петровић Његош (1813-2013). - Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2014. - С.759-770;

- Фольклористична діяльність М. Дринова як «енциклопедія слов'янознавства» // Дриновський збірник. Том. УІІ. - Харків-Софія. Изд-во БАН «Проф. Марин Дринов». - С. 11-18;

- Topos black/dark sea in the formula of inexpressibility in Serbian folk poetry // Serbian Studies Research. Vol.5, No.1, 2014. - Novi Sad: Mala knjiga.- P. 79-90;

- Padlock and Key as Attributes of the Wedding Ceremony: Traditional Symblism and Contemporary Magic (on the Material of the Slavic Tradition) // The Ritual Year 10.Magic in Rituals and Rituals in Magic/ Edited by Tatiana Minniyakhmetova and Kamila Velkoborska. - Innsbruck - Tartu, 2015. - P.487-496.

 

Літ.:

Микитенко Оксана // Бојовић, Злата. Биобиблиографски речник МСЦ [укладачі: Бојовић Злата, Мршевић-Радовић Драгана, Самарџија Снежана] - Београд, 2005. - С. 213; Словенски фольклористи: Лични подаци и адресе / Приредио Љубинко Раденковић. - Београд, 2008. - С. 104. 

 

Перекладає наукову і художню літературу з сербської, македонської, болгарської, англійської мов.

 

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО О. О. МИКИТЕНКО

Микитенко Оксана // Бојовић, Злата. Биобиблиографски речник МСЦ [укладачі: Бојовић Злата, Мршевић-Радовић Драгана, Самарџија Снежана]. – Београд, 2005. – С. 213; Словенски фольклористи: Лични подаци и адресе / Приредио Љубинко Раденковић. – Београд, 2008. – С. 104.

 

01.07.2015