imfe.jpg
  English
.
.
.

 

Огієнко Ірина Сергіївна  к.ф.н., н.с. відділу зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. 

 

В 2005 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, і здобула кваліфікацію магістра філології слов'янської (болгарської) мови та літератури, української мови та літератури. Протягом 2005 - 2008 рр. навчалася в аспірантурі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.03 «слов'янські мови». 17 листопада 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа». В Інституті працює з 2009 р. (з 01.12.2009 до 31.12.2014 - молодший науковий співробітник, з 01.01.2015 р. - науковий співробітник). Протягом 2014 р. виконувала обов'язки вченого секретаря відділу. З серпня 2014 р. - секретар Міжнародної асоціації україністів.

 

Займається дослідженнями історіографічного характеру з чеської етнології і фольклористики кінця ХХ - поч. ХХІ ст., болгарської фольклористики початку ХХІ ст., дослідженням здобутків чеських вчених, які зробили внесок у збирання українського фольклору і вивчення української фольклористики, розробляє тему, пов'язану з образом кота в українській і болгарській народній культурі.

 

Вибрані публікації:

 

1. Екстралінгвістичні умови реактуалізації тюркізмів у сучасному болгарському медійному дискурсі // Проблеми слов'янознавства. ‒ Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. ‒ № 57. С. 191‒198.
2. Дискурсивне слово аман у сучасній болгарській мові: походження, значення, функціонування // Культура народов Причерноморья : научн. журнал. - Симферополь : Межвузовский центр «Крым», 2008. - № 132. С. 71-74.
3. «ČESKÝ LID» - основне періодичне видання з фольклористики і етнології Чеської академії наук (з історії виникнення) // Мова і культура. (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. - Вип. 14. - Т. V (151). - С. 191-196.
4. Інститут етнології Академії наук Чеської республіки в ХХІ столітті: тематика і проблематика досліджень // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. Випуск 56. Частина 2. - С. 56-67.
5. 3 Чеська етнологія і фольклористика на поч.. ХХІ ст. // Сучасна фольклористика європейських країн. До XV Міжнародного з'їзду славістів (Мінськ, 2013) / НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; Український комітет міжнародної асоціації вивчення словянських культур. - К., 2012. - С. 83 -114. - (Наукові студії ІМФЕ; вип. 1) 
6. Болгарська етнологія і фольклористика кінця 20 - початку 21 століття // Компаративні дослідження словянських мов і літератур памяті акад. Л. Булаховського. Зб. наук. праць. - К. : Освіта України, 2013. - Вип. 23. - С. 248-257. 
7. Внесок Ченека Зібрта в розвиток чеської фольклористики та етнології // Компаративні дослідження слов'янських мов та літератур: памяті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць. - Випуск 21. - К., 2013. - С. 284-288.