imfe.jpg
  English
.
.
.

УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

 

Співробітники відділу:

Скрипник Ганна Аркадіївна — завідувач відділу, доктор історичних наук, академік НАН України. Коло наукових досліджень: проблеми української етнології та етнографічного музейництва, духовної культури українців, етнопсихології та етнонаціональних відносин.

Артюх Аліна Анатоліївна — молодший науковий співробітник. Коло наукових досліджень: міфологічне підґрунтя народних образів християнських святих; міфологічні реконструкції; семіотика іконопису.

Бех Микола Васильович — науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: традиційні господарські заняття українців (землеробство і скотарство); локальні дослідження окремих сіл Полісся.

Бех Катерина Миколаївна — молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: громадський побут та звичаєво-обрядова культура міського населення.

Бідношия Юрій Іванович  — науковий співробітник. Коло наукових досліджень: етнолінгвістика; діалектна текстографія; говори як чинник самоідентифікації.

Бондаренко Галина Борисівна  — провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: етнопсихологія; народна звичаєво-обрядова культура; етноекологія; релігієзнавство.

Борисенко Валентина Кирилівна — провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор. Коло наукових досліджень: традиційна культура українців та інших етнічних груп України (поляків, греків, болгар, білорусів); історія української етнології; сімейна обрядовість українців; культура повсякдення селян 1950-1960-х рр.; культура Чорнобильського Полісся; Голодомор 1932-1933 рр.

Рендюк Теофіл Георгійович  провідний науковий співробітник, доктор історичних наук.  Коло наукових досліджень: українська діаспора, національні меншини України, процеси міграції, культурна дипломатія.

Боса Любов Григорівна — старший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: етноекологія; конфліктологія; етнокультурна соціалізація.

Калач Олена Олександрівна  — молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: ідентифікаційні процеси; духовна та матеріальна культура українців Слобожанщини.

Курінна Марина Андріївна  — науковий співробітник, кандидат історичних наук, учений секретар відділу. Коло наукових досліджень: національні меншини; міжнаціональні взаємини; хореографічна культура; історія балету.

Литвинчук Наталія Василівна — молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: традиційні промисли та ремесла українців; міжетнічні ремісничі зв'язки на українсько-російському порубіжжі; регіональна ойконімія як джерело історико-етнографічного вивчення промислів та ремесел.

Олійник Марина Володимирівна — молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: традиційне вбрання; міський одяг; історичний костюм; етнокультура повсякдення.

Пономар Людмила Григорівна — старший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: етнолінгвістичне вивчення народної культури українців; українське народне вбрання: ареалогічний та етногенетичні аспекти; народний одяг на етноконтактних територіях порубіжних районів Білорусі та Польщі; комплексне вивчення народного одягу Полісся у взаємозв'язку предметів і термінів убрання.

Таран Олена Григорівна — науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: історія української антропології та етнології; поховально-поминальна обрядовість українців; етнографія Тайваню.

Горова Віталіна Олександрівна — старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, доцент. Коло наукових досліджень: традиційна ярмаркові культура.

Ярова Аліна Віталіївна — молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: народна житлова архітектура Чернігівщини; особливості інтер'єру та екстер'єру; звичаї та традиції, пов'язані з житлобудуванням.

 

Відділ «Український етнологічний центр», одним із пріоритетних напрямків досліджень якого є українська етнологія, заснований наприкінці 1990-х рр. на основі двох відділів - етнографії та свят і обрядів. Центр очолює доктор історичних наук, академік НАН України Ганна Аркадіївна Скрипник. У відділі працює 21 співробітник.

У минулому в відділі працювали К. Г. Гуслистий, Я. П. Прилипко, В. Д. Дяченко, В. Ф. Горленко, А. В. Орлов, В. В. Миронов, Б. В. Попов, І. П. Березовський, Г. Т. Пашкова, І. Ф. Гребінь, О. С. Куницький, Л. П. Шевченко, Л. О. Ткаченко, Т. О. Ніколаєва, А. А. Шевченко, В. Ю. Келембетова, М. П. Приходько, В. Т. Зінич, В. А. Маланчук, Т. Д. Гірник, А. П. Пономарьов, Т. В. Косміна, А. Я. Поріцький, Г. Ю. Стельмах, О. Ф. Кувеньова, О. М. Кравець, Н. С. Стаценко, Г. М. Захарова, Г. С. Щербій, Н. К. Гаврилюк, О. Ю. Косміна, М. С. Маєрчик, О. В. Курочкін, О. О. Боряк, А. П. Момрик, Л. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, В. М. Сироткін, З. С. Гудченко, О. А. Поріцька, І. М. Щербак, Т. В. Величко, О. В. Соболєва, Ю. С. Буйських, О. О. Васянович, С. Л. Маховська, С. В. Сіренко, Т. В. Полек, С. О. Довгань, О. О. Шиприкевич, Т. Д. Товстенко, В. Д. Конвай, Дз.М. Ганус, В.В. Щибря, В. Р. Іванишен, а також художники М. М. Маловський, З. О. Васіна, О. О. Слінчак і фотографи В. Бідій, О. Сланко.

Наукові співробітники відділу є авторами низки наукових монографій, збірників та статей, опублікованих в Україні та за кордоном (Польща, Франція, Росія, Білорусь, Литва, Болгарія, Угорщина, Словаччина, США, Тайвань). Укомплектований кваліфікованими науковцями, відділ підготував багато спеціалістів - співробітників ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, вузів, музеїв та скансенів, - які досягли значних успіхів у вивченні та розробці майже всіх напрямів етнології в Україні та за її межами.

Науково-дослідна робота відділу завжди була пов'язана з експедиційними дослідженнями (вересень 2004 р. - АР Крим, червень 2006 р. - Одещина, жовтень 2006 р. - Сумщина, 2007 р. - Волинь, Слобожанщина, 2008 р. - Київщина, Миколаївщина, Закарпаття, Чернігівщина, Уманщина, Кіровоградщина, Донеччина, Сумщина, 2009 р. - Житомирщина, Донеччина, Чернігівщина, Переяславщина, 2010 р. - Житомирщина, Чернігівщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, 2011 р. - АР Крим, Запоріжжя, Рівненщина, Івано-Франківщина, Львівщина, Хмельниччина, 2012 р. - Гуцульщина, Донеччина, Буковина, Кіровоградщина, Полтавщина, Волинь, Закарпаття, Бєлгородщина, 2013 р. - Черкащина, Хмельниччина, Чернігівщина, Харківщина, Житомирщина, Херсонщина, Миколаївщина, 2014 р. - Сумщина, Вінниччина, Одещина, Закарпаття, Кубань, 2015 р. - Кіровоградщина, Донеччина, 2016 р. - Одещина, Житомирщина, Рівненщина, Івано-Франківщина, Закарпаття, 2017 р. - Запоріжжя, Буковина, Слобожанщина, Берестейщина, Волинь, 2018 р. - Тернопільщина, Хмельниччина, Одещина, Львівщина).

Характерні для початку третього тисячоліття прискорені темпи світової глобалізації, тенденції до активізації втілення міжконтинентальних стандартів розвитку та життєдіяльності суспільства загострюють питання збереження національної самобутності, етнокультурної історії українців. Саме цьому присвячена планова тема «Етнічна та етнокультурна історія України». Планова тема «Українська культура за умов трансформації суспільства» відображає важливі наукові проблеми сучасної україністики. У темі «Етнокультурні фактори національної ідентифікації населення українського порубіжжя» розглядаються питання трансформації української культури в умовах глобалізації. Мета планової теми «Українська етнокультурна спадщина в сучасному культурно-інформаційному просторі» - введення до наукового та інформаційного обігу фактологічного матеріалу про сучасний стан та особливості функціонування етнокультури за умов глобалізації, її ролі в сучасних процесах етнічної самоідентифікації, аналіз процесу змін етнічної ідентичності за нових суспільно-політичних реалій. Планова тема відділу «Сучасні етнічні та етнонаціональні процеси поліетнічного середовища України» покликана вирішити актуальну для сучасної етнології тему - висвітлити механізми дії етнічних та етнонаціональних процесів поліетнічного середовища України. Мета роботи передбачає введення до наукового та інформаційного обігу фактологічного матеріалу про сучасний етнічний стан України. Органічним продовженням попереднього монографічного дослідження є тема «Етнодемографічний та етнокультурний фактори в контексті сучасних інтеграційних процесів». Реалізація планової теми «Українська професійна та етнокультурна: нові ракурси дослідження. Інтеграція в світовий цивілізаційний процес» дозволила репрезентувати матеріали багаторічної масштабної комплексної наукової експедиції, спрямованої на розкриття внутрішнього потенціалу етнокультури українського народу та представників національних меншин України. До вітчизняного та світового науково-культурного простору залучається новий потужний масив інформації. Сучасні форми презентації матеріалу ( в паперовому, цифровому варіантах, в режимі он-лайн) дозволять використовувати його у навчально-педагогічному, культурно-освітньому процесах. У рамках планової теми «Етнокультура, ідентичність та етносоціальні процеси в Україні: європейський вимір. Слобідська Україна» досліджується динаміка етносоціальних процесів у пострадянській Україні у їх загальнодержавному та регіональному вимірах, аналізуються діючі форми громадянської та національної ідентичності, вивчаються механізми міжкультурної взаємодії населення у міських та сільських спільнотах, вплив ідеологічно-символічних конструкцій на формування світоглядних засад та громадянської позиції індивідуума.

Міжнародна діяльність відділу здійснюється в координації з науковими установами різних країн. Відділ співпрацює з Білоруською Академією наук, АН Республіки Молдова, Інститутом археології та етнології польської АН, Інститутом етнографії Угорської Академії наук, Музеєм українсько-руської культури у Свиднику (Словаччина), у минулому - з Російською АН.

Науковці відділу «Український етнологічний центр» систематично беруть участь у багатьох міжнародних та регіональних форумах і конференціях. Дослідники-етнологи висловлювали свої думки щодо гострих проблем сьогодення під час проведення круглих столів: «Роль учених-гуманітаріїв у сприянні стабілізації ситуації та відновленні миру в Україні» (2014 р.); «Завдання гуманітарних наук та МАУ в ситуації сучасної гуманітарної кризи» (2014 р.); «Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України» (2015 р.). Співробітники відділу були відповідальними за роботу етнологічної секції під час організації Інститутом низки конференцій: Міжнародної науково-практичної конференції «Національна культура в контексті сучасних глобалізаційних процесів» (2006 р.); конференції «Етнокультурні фактори національної ідентифікації населення українського порубіжжя» (2007 р.); Міжнародної наукової конференції «Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)» (2008 р.); Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам'яті П. П. Чубинського (2009 р.); Міжнародної конференції «Етнос у просторі міжкультурної взаємодії. Українсько-японські культурні паралелі» (2009 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» (2011 р.); Міжнародної наукової конференції «Українська професійна та етнічна культура: нові ракурси дослідження, інтеграція у світовий цивілізаційний процес» (2012 р.); Міжнародної наукової конференції «Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті національно-культурних пріоритетів» (2013 р.); VIII Міжнародного конгресу україністів «Тарас Шевченко і світова україністика: історичні інтерпретації та сучасні рецепції» (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) (2013 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики у національно-культурному самоствердженні України» (2017 р.).

 

Олена Таран (2018 р.)