imfe.jpg
  English
.
.
.


 Коваль-Фучило Ірина Мирославівна  українська фольклористка, етнолог, літературознавець. Із 2001 - кандидат філологічних наук (тема дис. «Українські голосіння: генеза й поетика») (2001). 2002 - молодший наук. співробітник, з 2012 - наук. співробітник, з 2015 - старший наук. співробітник відділу фольклористики, з 2016 відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ. Автор-упорядник збірника голосінь «Голосіння» (2012) і видання «Колесса Ф. М. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського» (2011), монографії «Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту» (2014), двох сотень наукових студій та рецензій про усну народну творчість і обрядовість, які були опубліковані у виданнях 10 країн, а також понад 250 енциклопедичних статей у виданнях «Українська фольклористична енциклопедія» (Київ, 2019), «Українська славістична фольклористика: енциклопедичний словник» (Київ, 2019), співупорядник видання «Українські народні думи у п'яти томах», том 2 (Київ, 2019).

Учасниця багатьох міжнародних наукових конференцій, записувачка фольклорних і усноісторичних текстів. Напрями наукової діяльності: традиційна сімейна обрядовість українців та інших слов'ян; історія української фольклористики; усноісторичні студії.

Брала участь у ХVІ Міжнародному з'їзді славістів (2018, Белград, Сербія); член Комісії з фольклористики при Міжнародному комітеті славістів.

Багатолітній член журі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, секція «Фольклористика».

 

Літ.: Голосіння / упоряд. І. Коваль-Фучило; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2012. 792 с. + компакт-диск; Колесса Ф. М. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського / Упоряд., підготовка тексту, передмова, комент., додатки, покажчик І. Коваль-Фучило. Київ, 2011. 239 с; Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту; наук. ред. В. Івашків. – К., 2014. – 360 с.; Тіло як об’єкт покарання у чарівній казці (на прикладі польських народних казок). Тіло в текстах культур. Київ, 2003. С. 191–195; До проблеми: гріх і кара в українській народній традиції (на матеріалі фольклорних текстів, записаних у с. Мокряни Мостиського р-ну Львівської обл.). Діалектологічні студії. 2. Мова і культура.  Львів, 2003. С. 201-222; Коваль-Фучило І. Антологія польських колядок [Рецензія на Polskie koledy ludowe. Antologia/ Zebral, wstepem, komentarzami i przypisami opatrzyl J. Bartminski, Krakow, 2002 – 410s.]. Діалектологічні студії. 3: Збірник пам'яті Ярослави Закревської. Львів, 2003. С. 554–560; Кто есть кто в польських народных сказках о сиротке (образы падчерицы и мачехи). Образ и текст: Сб. материалов науч. конф. Курск, 2004. С. 171–186; Небесна поезія Побеляна. Слово Просвіти. 30 серпня – 5 вересня 2007; Недомовленість Василя Портяка (Портяк В. У снігах: Новели. – К.: Факт, 2006. – 120 с.) // Слово Просвіти. 30 серпня – 5 вересня 2007; Коваль-Фучило І. Дорога додому і дорога до Бога у творчості Тадеуша Ружевича. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української фольклористики.Т. ІХ. Київ, 2007. С. 198–206; Українські народні думи: феномен пародіювання. Народна творчість та етнографія. 2007. № 6. С. 94–98; “На бічних стежках козацького епосу” – історичні думи-пісні, пародійні думи, думи ХХ століття. Вісник Львівського університету. 2009. Вип. 47. С. 28–37; Сучасний стан побутування весільного обряду на Закарпатті. Весільна обрядовість у часі і просторі. Зб. статей. – Одеса, 2010. С. 143–152; Український матеріал в рукописних архівах Москви (Відділ рукописів Російської державної бібліотеки і Російський державний архів літератури і мистецтва) (2010). Украинская этничность в социокультурном пространстве России. Уфа, 2011. С. 35–38; «Листи щастя» ХХІ століття. Міфологія і фольклор. 2010. № 3-4 (7). С. 72–78; Проводы в армию на Херсонщине. Живая старина. 2012.  № 3. С. 55–58; Восточнославянские причитания: особенности передачи (взгляд изнутри традиции). Заjедничко у словенском фолклору. Зборник радова. Урядник Л. Раденкович Београд, 2012.  С. 321–334; Український фольклор у рукописних відділах варшавських бібліотек. Міфологія і фольклор. 2013. № 1. С. 105–110; Koval-Fuchylo I. Ukrainian Calendary Cry: Magic Value and Functional Features of the Tradition. Magic in Ritual and Rituals in Magic 10th Annual Conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year. Innsbruck, 2014. S. 28–37; Осмислення примусового переселення із зони затоплення Дністровським водосховищем (за матеріалами усноісторичних наративів). Слов’янський світ. Вип. 13. 2014. С. 215–231; Гуцульський похорон: спроба етнолінгвістичного аналізу. Діалектологічні студії. 10. Традиції і новаторство. Львів, 2015. С. 476–501; Концепт дому в оповідях про примусове переселення. Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. T. 6. Słupsk, 2016.  С. 147–158; Біографічний наратив: чоловічий варіант презентації досвіду примусового переселення із зони затоплення. Міфологія і фольклор. 2016. № 3–4. С. 35–47; Семантичні перегуки українських і польських наративів про примусове переселення із зони затоплення. Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнр. наук. конф. Київ, 2017. С. 53–57; Усні оповіді як предмет дослідження фольклористики: підсумки і завдання. Слов’янський світ. Вип. 16. 2017. С. 198–221; Номінація локусів та персонажів в оповідях про примусове переселення із зони затоплення. Мовознавство, 2020, № 6, с. 44–56;  Пам’ять про затоплення: творчість Довженка і усні наративи. Народознавчі зошити. 2020. № 6 (156). С. 1445–1453; Коваль-Фучило Ирина. Утраченное место в воспоминаниях о принудительном переселении и в социальных практиках. Фолклористика, 2020. 5/1, 73–88; Коваль-Фучило І. Меморіальна культура й оповіді про переселення із зон затоплення. Народознавчі зошити. 2021. № 2 (158). С. 456–471.

Літ.: Шалак О. Коли промовляють архіви. НТЕ. 2012. № 3. С. 122-123; Іваннікова Л. Невідомі сторінки львівської фольклористики. Міфологія і фольклор. 2012. № 10. С. 49-50; Кузьменко О. Голос часу у скриптах інтелектуального діалогу. Народознавчі зошити. 2013. № 1. С. 184-187; Микитенко О. Видання українських народних голосінь. НТЕ. 2013. № 3. С. 105-106; Шалак О. Збірка українських голосінь. Слово і час. 2013. № 5. С. 114-116; Пастух Н. Голосильна традиція українців за безмаль двісті років. Народознавчі зошити. 2013. № 1. С. 184-187; Рибак Ю. Повноцінне видання українських голосінь. Міфологія і фольклор. 2013. № 1. С. 121-122; Алексеевский М. Д. Самое полное собрание украинских причитаний. Живая старина. 2013. № 3. С. 57-59.

 

19.05.2021