imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Наукове відрядження до Польщі
в рамках спільного міжакадемічного проекту

 

Молодший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України (далі - ІМФЕ), кандидат філологічних наук Л. Халюк у період з 05 по 09 листопада 2018 р. перебувала у відрядженні в м. Варшава, метою якого була реалізація спільного українсько-польського дослідницького проекту «Суспільно-культурні зміни в контексті європейської мобільності» (01.01.2018 - 31.12.2020) між Інститутом мистецтвознавства, фольклористики і етнології імені М.Т.Рильського НАН України і Інститутом археології та етнології Польської академії. З польської сторони керівник: доктор Каміла Баранецька-Ольшевська, завідувач відділу етнології та антропології сучасності Інституту археології та етнології ПАН, виконавці проекту: професор, доктор габілітований Катажина Косьць-Рижко, доктор Оунгерель Тангад, доктор Анна Возьняк, доктор Йоанна Мрочковська, доктор Доменіка Чарнецька. З української - Вахніна Лариса Костянтинівна, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ, кандидат філологічних наук, учасники: директор ІМФЕ, академік НАНУ Ганна Аркадіївна Скрипник; провідний науковий співробітник ІМФЕ, доктор філологічних наук, член-кореспондент НАНУ Леся Георгіївна Мушкетик; провідний науковий співробітник ІМФЕ, кандидат історичних наук Галина Борисівна Бондаренко; молодший науковий співробітник ІМФЕ, кандидат філологічних наук Леся Миколаївна Халюк.

Л. Халюк разом з учасниками проекту доктором Камілою Баранецькою-Ольшевською, професором, доктором габілітованим Катажиною Косьць-Рижко, доктором Анною Возьняк, та іншими провели спільне засідання, де обговорили опрацювання конкретних проблем, заходи по втіленню в життя окремих планів, а також перспективи подальшого співробітництва. Присутні представили також актуальні напрацювання обох Інститутів, їх основні напрями роботи, озвучили поточні проблеми тощо. Співпраця з Україною залишається для польських етнологів одним із важливих напрямів. Учасників проекту як Польщі, так і України, зокрема цікавлять проблеми пограниччя, національної ідентичності, усної історії, міграційних процесів, мирного співіснування різних етносів тощо. В результаті обговорення поточних проблем і перспектив на майбутнє було прийнято рішення про проведення спільної наукової конференції за результатами проекту.

Під час зустрічі польська колега професор, доктор габілітований Катажина Косьць-Рижко представила дві свої монографії, присвячені полякам Казахстану: «Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu. Studium etnopsychologiczne» та «Żywi we wspomnieniach: doświadczenia śmierci w relacjach polskich zesłańców w ZSRR (w latach 1940-1946)». Польські колеги також презентували для бібліотеки Інституту свої наукові напрацювання. Л.М. Халюк передала для співробітників Інституту археології та етнології цілий ряд нових видань ІМФЕ, зокрема часописи «НТЕ», «Матеріали до української етнології».

Українська дослідниця провела зустрічі та консультації із співробітниками різних відділів Інституту, працювала як в бібліотеці згаданого закладу, так і в інших наукових установах.

07 листопада Халюк мала змогу побувати в Інституті мистецтвознавства ПАН, де зустрілася з етномузикологом Петром Дорошом, який раніше працював у фонографічному відділі згаданої установи. Пан Дорош провів екскурсію у лабораторії, де представлено як аудіозаписи так і розшифрування усіх текстів на папері. На даний момент працівники Інституту працюють над відцифруванням усіх матеріалів, значна частина яких з українських етнічних територій. Слід відзначити, що обидві установи також протягом багатьох років поєднує плідна співпраця, від книгообміну до спільних видань. В ІМФЕ було видано польський спецвипуск часопису «Студії мистецтвознавчі».

Важливе значення в розвитку українських студій у Польщі посідає кафедра україністики Варшавського університету. Тому невипадковою була зустріч під час відрядження з професором, доктором філологічних наук Валентиною Соболь, яка всіляко сприяє співробітникам ІМФЕ, популяризує Україну, її науку та культуру в Польщі. Завдяки її допомозі заплановано здійснити моніторинг серед студентів Варшавського університету, вихідців з українських теренів. Адже проблема дослідження нової української діаспори в Польщі є однією з головних у спільному проекті. Дослідження її залишається важливим для науковців обох країн.

 

Competing Eyes : Visual Encounters With Alterity in Central and Eastern Europe (Конкуруючі очі: візуальні зустрічі зі змінами в Центральній та Східній Європі). Edited by Dagnosław Demski - Ildikó Sz. Kristóf - Kamila Baraniecka-Olszewska. Budapest, L'Harmattan. 2013.

 

War matters: Constructing Images of the Other - (1930s to 1950s) (Воєнні питання: конструювання образів іншого - (1930-1950 рр.). Edited by Dagnosław Demski - Liisi Laineste - Kamila Baraniecka-Olszewska. Budapest, L'Harmattan. 2015.

 

The multi-mediatized other : the construction of reality in East-Central Europe 1945-1980 (Інший в засобах масової інформації: реконстпукція реальності у Східно-Центральній Європі, 1945-1980 рр.). Edited by Dagnosław Demski, Anelia Kassabova, Ildiko Sz. Kristof, Liisi Laineste, Kamila Baraniecka-Olszewska, Budapest, L'Harmattan. 2017

 

Katarzyna E. Kość, Żywi we wspomnieniach. Doświadczenie życia i śmierci w relacjach polskich zesłańców z ZSRR (w latach 1940-1946) (Живі у спогадах. Досвід життя і смерті у відносинах польських пеерселенців із СРСР (в 1940-1946 рр.)). Wrocław ,2008. Katarzyna E. Kość-Ryżko Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu : Studium etno-psychologiczne (Викорінені. Дилеми самовизначення польських репатріантів з Казахстану: етнопсихологічне дослідження.). Warszawa : ADAM, 2014.

 

Леся Халюк
молодший науковий співробітник
кандидат філологічних наук