imfe.jpg
  English
.
.
.

 Калач (Піскун) Олена Олександрівна

 

Молодший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.

Народилася у м. Харкові. З відзнакою закінчила філологічний факультет Слов'янського державного педагогічного університету (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, мови (англійської) та зарубіжної літератури - диплом спеціаліста; спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури вищого навчального закладу і вчителя зарубіжної літератури та українознавства - диплом магістра).

У 2010 році вступила до аспірантури Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. У березні 2015 року захистила кандидатську дисертацію «Ідентифікаційні процеси в середовищі населення Південної Слобожанщини в історичному розвитку: мовнокультурні, етноконфесійні та ціннісні виміри» (науковий керівник - Скрипник Ганна Аркадіївна, доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України).

Коло наукових інтересів: сучасні процеси етнонаціональної ідентифікації населення Південної Слобожанщини; проблеми ідентифікації українського та російського населення порубіжних регіонів; історія формування та колонізації краю; духовна та матеріальна культура мешканців Слобідської України; особливості міграційних процесів як одного з чинників формування ідентичності особистості.

 

Основні публікації:

1. Піскун О. Українсько-російське пограниччя як соціокультурний простір / О. Піскун // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - 2011. - № 23 (220). - С. 111-117.

2. Піскун О. Основні етапи й аспекти дослідження історико-етнографічного регіону «Слобожанщина» / О. Піскун // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Колегіум, 2012. - Випуск 44. - С. 157-161.

3. Піскун О. Анкетування як метод етносоціологічного дослідження: переваги та недоліки / О. Піскун // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - 2012. - № 11 (236). - С. 162-166.

4. Піскун О. Особливості процесів етнонаціональної ідентифікації мешканців Слобідської України / О. Піскун // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : Історичні науки, 2012. - Випуск 17. - С. 26-32.

5. Піскун О. Основні чинники етноідентифікаційних процесів на Слобожанщині: регіональна специфіка / О. Піскун // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей. - Випуск 32. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - С. 22-27.

6. Піскун О. Ідентифікаційні процеси на Слобожанщині: стан наукової розробки теми / О. Піскун // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : Історичні науки, 2013. - Випуск 18. - С. 179-185.

7. Піскун О. Ідентифікаційні процеси на Слобожанщині: джерельна база дослідження / О. Піскун // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей. - Випуск 34. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - С. 71-77.

8. Piskun O. The Peculiarities of the Language Identification of the Inhabitants of Eastern Ukraine After the Events of Evromajdan (on the example of Donetsk, Lugansk and Kharkov Regions) / O. Piskun // Modern European Researches. - 2014. - Issue 2. - P. 36-39.

9. Піскун О. До проблеми етнонаціональної ідентифікації студентської молоді Слобожанщини (за результатами етносоціологічного дослідження) / О. Піскун // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 6. - С. 93-98.

10. Піскун О. Слобожанщина як історико-етнографічний район України: історіографія питання / О. Піскун // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. - 2012. - Випуск 7. - С. 4-9.

11. Піскун О. Етнокультура як консолідуючий чинник нації (на матеріалах Слобідської України) / О. Піскун // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. - 2012. - Випуск IV. - С. 107-109.

12. Піскун О. Північна Слобожанщина: на межі двох етносів. Особливості заселення регіону / О. Піскун // Україна в етнокультурному вимірі століть. Збірник наукових праць. Відповід. редактор П. М. Чернега. - К. : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Випуск 2. - С. 167-176.

13. Піскун О. Історико-географічні та етнічні аспекти заселення Слобожанщини / О. Піскун // Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм'я та Слобожанщини: минуле і сучасність : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 285-річчю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобережної України (24 лютого 2012 р., Глухів) / редкол. : О. І. Курок [та ін.] - Глухів ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М. - С. 130-133.

14. Піскун О. Мовно-культурна ідентичність як чинник формування і консолідації української нації на українсько-російському порубіжні / О. Піскун // До дня слов'янської писемності і культури : тези Міжнародної наукової конференції; 24-25 травня 2012 р. - К. : НБУВ, 2012. - С. 219-220.

15. Пискун Е. Украинские национальные интересы и ценности и их общественное осознание (на примере Слободской Украины) / Е. Пискун // Язык. Культура. Общество : сборник научных трудов : материалы III Международной научной конференции «Межкультурная коммуникация в современном обществе» (Саранск, 16.11.2012 г.) / МГУ им. Н. П. Огарева, ИСИ, Каф. лингвистики и межкультурных коммуникаций [редкол. : Л. М. Лемайкина (отв. ред.) и др.]. - Саранск, 2012. - Выпуск 4. - С. 84-86.

16. Піскун О. Мовна та етнокультурна складові ідентифікаційних процесів (на матеріалах південної Слобожанщини і Бєлгородщини: порівняльний аспект) / О. Піскун // Матеріали до української етнології. - 2013. - № 12 (15). - С. 101-106.

 

31.05.2018