imfe.jpg
  English
.
.
.

ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

 

Співробітники відділу:

Вахніна Лариса Костянтинівна — завідувач відділу, кандидат філологічних наук. Коло наукових досліджень: слов'янський фольклор, українсько-польське фольклорне пограниччя, сучасна фольклористика європейських країн.

Головатюк Валентина Данилівна — науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Коло наукових досліджень: українсько-польські фольклористичні взаємини, фольклор українців у Польщі.

Дмитренко Микола Костянтинович — провідний науковий співробітник, доктор філологічних наук, професор. Коло наукових досліджень: історія української фольклористики, зокрема наукової спадщини О. О. Потебні.

Іваннікова Людмила Володимирівна — старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Коло наукових досліджень: історія фольклористики; усна історія XX ст; популяризація фольклору.

Карацуба Мирослава Юріївна — старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Коло наукових досліджень: сербсько-хорватсько-український фольклор і літературні зв'язки

Коваль-Фучило Ірина Мирославівна  — старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Коло наукових досліджень: народні голосіння.

Козар Лідія Петрівна — старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук, доцент. Коло наукових досліджень: історія української фольклористики, зокрема наукова спадщина Бориса Грінченка.

Ліхньовська Лариса Олександрівна — молодший науковий співробітник. Коло наукових досліджень: історія українського театру; український фольклорний театр; зимова календарна обрядовість.

Микитенко Оксана Олегівна — провідний науковий співробітник, доктор філологічних наук. Коло наукових досліджень: українські південно-слов'янські фольклорні зв'язки, семіотика фольклорного тексту.

Мушкетик Леся Георгіївна — провідний науковий співробітник, доктор філологічних наук. Коло наукових досліджень: жанр казки, угорська фольклористика, українсько-угорське порубіжжя, слов'янсько-угорські фольклорні та фольклористичні взаємини; перекладач.

Огієнко Ірина Сергіївна — науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Коло наукових досліджень: болгарська фольклористика.

Халюк Леся Миколаївна — молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Коло наукових досліджень: українсько-польські фольклорні зв'язки; фольклор національних меншин, зокрема поляків в Україні, сучасна фольклористика караїмів.

Чебанюк Олена Юріївна — старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Коло наукових досліджень: календарно-обрядова народна творчість; сучасний урбаністичний фольклор; історія слов'янської фольклористики.

Шевчук Тетяна Миколаївна — старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Коло наукових досліджень: народні заговори та замовляння.Відділ української та зарубіжної фольклористики є сьогодні одним з головних центрів в Національній академії наук з дослідження української та славістичної фольклористики в Україні, де вивчення фольклорних та фольклористичних зв'язків є пріоритетним напрямом.

У квітні 2016 р. він розпочав свою діяльність на основі об'єднання двох структурних підрозділів ІМФЕ — відділу фольклористики та відділу зарубіжної фольклористики. За конкурсом було обрано на посаду завідувача — провідного наукового співробітника, завідувача відділу зарубіжної фольклористики Л. К. Вахніну.

Основна увага приділяється питанням історії української та зарубіжної фольклористики, аналізу фольклористичної діяльності та спадщини, зокрема, Зоріана Доленґи-Ходаковського, Оскара Кольберга, фольклористиці міжвоєнних років та другої половини ХХ - початку ХХІ ст., новим аспектам культурної антропології в контексті сучасної європейської етнологічної та фольклористичної наук. Однією з актуальних проблем, яка вивчається співробітниками відділу, є культура та фольклор національних меншин, серед яких важливе місце належить вивченню побутування сучасної фольклорної культури в Україні. Водночас здійснюються дослідження сучасних трансформацій на українсько-польському та українсько-угорському етнокультурному пограниччі та моделей ідентичності українців у Польщі, Угорщині, Словаччині, Сербії, Хорватії та Франції.

Відділ спільно з колегами з Білорусі, Польщі, Болгарії, Македонії, Сербії, Хорватії, Угорщини, Великобританії, Франції, Ізраілю, Японії, Канади та США бере участь у спільних міжнародних угодах та наукових проектах, результатом яких стали спецвипуски журналу «НТЕ», присвячені польській, французькій, угорській, болгарській, македонській, ізраїльській етнології та фольклористиці, готуються спецвипуски, присвячені фольклору Туреччини, Сербії та США.

Щорічник «Слов'янський світ» (головний редактор - акад. Г. А. Скрипник), що готується у відділі, став помітним виданням в Україні та за кордоном. Серед його авторів - відомі вчені-славісти - Л. Раденкович (Сербія), В. Новак, О. Морозов (Білорусь), О. Белова (Росія), Г. Язон (Ізраїль) та ін.

У рамках згаданої проблематики опубліковано такі роботи: Енциклопедичний словник «Художня культура західних та південних слов'ян» (гол. ред. - Г. Скрипник, колектив авторів, 2006); «Українсько-польські культурні взаємини» (вип. 2, вип. 3. гол. ред. - Г. Скрипник, 2008, 2015), монографії Л. Г. Мушкетик, О. О. Микитенко, М. К. Дмитренка, І. М. Коваль-Фучило, та ін.

Видано цілий ряд нових колективних та індивідуальних монографій, а також збірник наукових праць до ювілею Максима Рильського.

Співробітники відділу є членами багатьох міжнародних організацій, зокрема Польського народознавчого товариства (Л. К. Вахніна), Угорського етнографічного товариства (Л. Г. Мушкетик), міжнародної комісії з дослідження слов'янського фольклору при Міжнародному комітеті славістів (Л.К. Вахніна, О.О. Микитенко), комісії з науки при Міжнародній організації з народної культури IOV при ЮНЕСКО (Л. К. Вахніна, О. О. Микитенко), міжнародної комісії з дослідження народних пісень та балад SIEF (Л. К. Вахніна, О. О. Микитенко, О. Ю. Чебанюк) та ін. Українські фольклористи беруть активну участь у роботі міжнародних з'їздах славістів, конференціях та симпозіумах.

Діяльність українських вчених — співробітників відділу — була відзначена високими нагородами. Завідувач відділу Л. К. Вахніна отримала високе звання «Заслужена для польської культури», Л. Г. Мушкетик було обрано іноземним членом Угорської АН. Л. К. Вахніна є членом Українського комітету славістів та вченим секретарем Українського комітету Міжнародної асоціації з вивчення слов'янських культур ЮНЕСКО. Л.Г.Мушкетик очолює Національну Асоціацію україністів.

У складі відділу 3 члени НСП України — Л. К. Вахніна, М. К. Дмитренко та Л. Г. Мушкетик.

Відділ сприяє поповненню лав українських фольклористів через аспірантуру та докторантуру зі спеціальності 10.01.07 — «фольклористика».

01.03.2017 р.