imfe.jpg
  English
.
.
.

Сторчай Оксана Вікторівна (нар. 25. 07. 1962, Київ)  кандидат мистецтвознавства, художник–реставратор творів графіки, член Спеціалізованої вченої ради К. 26. 103. 02 Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Національної спілки художників України та ICOM (International council of museums).

1984 року закінчила Київський державний художній інститут (зараз Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) за спеціальністю історія і теорія образотворчого мистецтва з кваліфікацією мистецтвознавець, керівник диплому П. Білецький. Працювала науковим співробітником у Державному музеї Т. Г. Шевченка,  Музеї західного і східного мистецтва (зараз Музей мистецтв В. Н. і Б. І. Ханенків), Національному історичному музеї України; як реставратор творів графіки ІІ категорії працювала в Національному науково-дослідному реставраційному центрі України, неодноразово брала участь у реставраційних виставках в Києві і Сумах.

З 2003 року О. Сторчай працює в Інституті мистецтвознавства, фольклористики, етнології ім. М. Т. Рильського НАН України науковим співробітником відділу образотворчого мистецтва. Автор монографії «Мистецька освіта в Київському університеті (1834 – 1924 рр.)» (К., Щек. – 335 с. див. на сайті ІМФЕ) та більше 90 статей у наукових фахових збірниках та журналах. Публікації присвячені мистецькій освіті в Україні, зокрема Києві ХІХ – початку ХХ ст., історії українського мистецтвознавства, художній творчості українських мистецтвознавців другої половини ХІХ – початку ХХ  ст., творчості українських художників початку ХХ ст. тощо.

Список праць додається.

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

 

МОНОГРАФІЇ:

1. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924): Монографія / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – К.: “Щек“, 2009. – 335 с.

 

СТАТТІ:

1. Сторчай О. Мистецтвознавство у Київському університеті в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці: Наук. зб. – К.: ТОВ “ДІА”, 2002. – Вип. 9. – С. 221– 235.

2. Сторчай О., Кашуба О. Реставраційна діяльність Михайла Бойчука // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. / Редкол.: А. Чебикін (голова) та ін.  – К.: СПД Кравчук В. К., 2003. – Вип. 3. – С. 282 – 288.

3. Сторчай О. Культурологічна діяльність М. І. Петрова в Київському церковно-   археологічному музеї при Духовній Академії (на матеріалах архівних джерел) // Матеріали до українського мистецтвознавства: Зб. наук. пр./ НАН України ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2003. – Вип. 2: Пам’яті академіка Костюка. – С. 223 – 232.

4. Сторчай О.  Художня колекція як база для викладання мистецьких дисциплін у    Київському університеті Св. Володимира: 1834-1863 рр. // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці: Наук. зб.  – К.: ТОВ «ДІА», 2003. - № 10. – С. 105 – 113.

5. Сторчай О.  Роки діяльності у Києві (До 155-річчя від дня народження А.В. Прахова) // Мистецькі обрії: Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України / Головн. наук. ред. І.Д. Безгін. – К.: КНВМП «Символ», 2003. –  № 4–5. – С. 493–502.

6. Сторчай О. Діяльність київських мистецтвознавців 1917-20 рр. у справі збереження художніх колекцій та збірок старовини (за архівними та літературними матеріалами) // Студії мистецтвознавчі. – К., 2003. – Число 3. – С. 70–79.

7. Сторчай О. З історії мистецтвознавчої та викладацької діяльності Григорія Павлуцького // Студії мистецтвознавчі. – К. : Вид-во ІМФЕ, 2004. –  № 4 : Архітектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.  –  С. 58–71.

8. Сторчай О. Проект створення Школи рисунка і живопису при Київському університеті (1837– 1838) // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. / Редкол.: А. Чебикін (голова) та ін. – К.: СПД Кравчук, 2004. –  №  4. – С. 42–51.

9. Сторчай О. Платон Павлов: викладацька і мистецтвознавча діяльність у Київському університеті в другій половині ХІХ ст. // Студії мистецтвознавчі. – К.: Вид-во ІМФЕ, 2004.  – Число 3(7): Архітектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 75–88.

10. Сторчай О. Олександр Беретті як викладач архітектури в Київському університеті // Українська академія мистецтва. – К., 2004. – Вип. 11. – С. 94 – 103.

11. Сторчай О. Григорій Павлуцький про постановку викладання історії мистецтв в Київському університеті Св. Володимира // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. / Ін-т пробл. сучас. мистец. АМУ; Редкол.: А. Чебикін (голова) та ін. – К. : «Спалах», 2000. – Вип. 5. / Ред. – упоряд. Ю. Іванченко – К.: Муз. Україна, 2005. – С.  341 – 347.

12. Сторчай О.  Архітектор Франц Мєхович – викладач Київського університету : 1834- 1839 // Студії мистецтвознавчі. – К., 2005. – Число 3. – С. 74–82.

13. Сторчай О.  Капітон Павлов – викладач рисунка і живопису в Ніжинській гімназії // Українська академія мистецтв. Дослідницькі та науково-методичні праці: Наук. зб.  – К. : ТОВ «ДІА», 2005. – Вип. 12. – С. 117–127.

14. Сторчай О. Мистецтвознавча діяльність Адріана Прахова кінця 60–70 років ХІХ століття // Студії мистецтвознавчі. – К., 2006. – Число 1. – С. 76–86.

15. Сторчай О. Виставка німецького й австрійського мистецтва у Києві 1859 р. // Ант. Вісник археології, мистецтва, культурної антропології. – К.: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2006. –  № 16–18. – С. 170–177.

16. Сторчай О. Викладацька і просвітницька діяльність Капітона Павлова у Київському університеті: 1839–1846 роки // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. / Редкол.: А. Чебикін (голова), М. Криволапов (заступник) та ін. – К.: СПД Пугачов О. В. Київ, 2006. –  № 6–7. – С. 326–338.

17. Сторчай О. Викладацька і культурологічна діяльність Г. Васька у Київському університеті в 1847–1863 роках // Українська академія мистецтв. Дослідницькі та науково-методичні праці: Наук. зб. – К.: ТОВ «ДІА», 2006. –  Вип. 13. – С. 39–47.

18. Сторчай О.  Про посаду викладача рисунка у Київському університеті (1846-1847 рр.) // Мистецькі обрії’ 2005–2006: Науково – теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Головн. наук. ред. І.Д. Безгін.  –  К.: ВВП «Компас», 2006. – С. 370–375.

19. Сторчай О. Бонавентура Клембовський і мистецька освіта // Студії мистецтвознавчі. – К., 2007. – Число 1.  –  С. 76– 92.

20. Галчанський С. Д. // Енциклопедія сучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 357. –  Ст. Галчанський С. Д.

21. Сторчай О. В., Щеколдіна Н.О. Петро Іванович Кодьєв – перший директор реставраційних майстерень // Міжнародна науково-практична конференція «Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення» : Тези та матеріали доповідей 27–29 травня 1998 року / Національний науково-дослідний реставраційний центр України. – К., 1998. – С. 150–152.

22. Щеколдіна Н. А., Сторчай О. В. Профессия реставратор-консерватор в США // Міжнародна науково-практична конференція «Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення» : Тези та матеріали доповідей 27-29 травня 1998 року / Національний науково-дослідний реставраційний центр України. – К., 1998. – С. 174–176.

23. Щеколдина Н., Сторчай О. Создание автоматизированной информационной системы поиска, обработки данных, учета, хранения, реставрации западноевропейской, русской, украинской печатной графики в собраниях Украины // Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи (матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції). – К., 1999. – С. 44-45.

24. Сторчай О. В. Кашуба О. Д. Реставраційна діяльність М. Бойчука – легенда і реальність // Символ, миф обряд: традиции и современность. Материалы международной конференции 30. ХІ – 2. ХІІ. / Ассоциация «Новый Акрополь», Академия искусств Украины, Украинская секция АIСА(UNESCO), Академия изобразительного искусства и архитектуры, Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии НАНУ.  – К., 2000. – Часть 1. - С. 43-45.

25. Сторчай О. Гравюри Маркантоніо Раймонді “Купання воїнів” та “Віфлеємське побиття немовлят”. Початок репродукційної гравюри в Італії // Актуальність гуманістичних ідей доби Відродження: матеріали міжнародної наукової конференції 18. V- 19. V. -  Київ, 2001. – Частина 2. - С. 28-31.

26. Сторчай О. Реставраційна майстерня Лаврського музею культів та побуту (1924-1934) (з історії організації, формування та розвитку реставраційної справи в Україні // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 22–24 травня 2001 р. м. Київ / Національний науково-дослідний реставраційний центр України. – К., 2001. – С. 165–167.

27. Сторчай О. Викладання історії мистецтв у Київському університеті у др. пол. ХІХ – на початку ХХ ст. // VI Міжнародний конгрес україністів Донецьк 28 червня – 2 липня 2005 р. Музикознавство. Образотворче мистецтво. Театрознавство. Кінознавство. – Донецьк– Київ, 2005. – Книга 2. – С. 268 – 286.

28. Сторчай О. Капітон Павлов – викладач рисунка й живопису в Ніжинській гімназії // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. – К.: Вид-во ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2005. – Вип. 6. – С. 79-85.

29. Сторчай О. Грош Валентина Сергіївна // Енциклопедія сучасної України / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – К.: ВАТ «Поліграф книга», 2006. –  Т. 6: Го-Гю. – С. 537.

30. Сторчай О.  Рецензія на книгу С. Білоконя «В обороні української спадщини: Історик мистецтва Федір Ернст» (К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – 355 с.) // АНТ. – К., 2007– 2008. –  № 19–21. – С. 152 – 153.

31.  Сторчай О. Микола Іванович Петров і Київський церковно-археологічний музей // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. /Редкол.: А. Чебикін (голова) та інші. – К.: СПД Пугачов О. В. Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 359–369.

32. Сторчай О. Адріан Прахов: Мистецтвознавча і викладацька діяльність в Україні (1880 – 1890 роки) // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології. – К. : «Фенікс», 2007. – Вип. 4. – С. 329 – 362.

33. Сторчай О. Карпо Трохименко: спогади про Київське художнє училище (публікація архівного документа) // Студії мистецтвознавчі. – К.: Вид-во ІМФЕ, 2008. – Число 1 (21): Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 143 – 157.

34. Сторчай О.  Григорій Павлуцький – засновник української мистецтвознавчої школи // VII міжнародний конгрес україністів : збірник наукових праць. – К., 2008. – С. 194 – 216.

35. Сторчай О. Рафаїл Гадзевич (з історії художньої освіти Київського університету 30-і р. ХІХ ст.) // Українсько-польські культурні взаємини. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Інститут мистецтв польської Академії наук. – К. : Вид-во ІМФЕ, 2008. – Вип. 2. – С. 239 – 247.

36. Сторчай О., Ольховська О. Колекція Архітектурного кабінету Імператорського університету св. Володимира : публікація документа // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мистецтва Акад. мистецств України ; редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) [та ін.]. – К. : Фенікс, 2008. – Вип. 5. – С. 295–316.

37. Кашуба–Вольвач О., Сторчай О. Майстерня монументального живопису М. Бойчука у першоджерелах. Спогади Оксани Павленко і Василя Седляра // Образотворче мистецтво. – К., 2008. – № 4. – С. 40 – 42; 2009. – № 2. – С. 24 – 29; 2009. – № 3. – С. 132 – 135.

38. Сторчай О.В. Панорамний огляд мистецько-освітніх процесів у Київському університеті 1834-1924 рр. // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки / Мистецькі обрії ‘ 2008 /ІПСМ Академії мистецтв України / Наук. керівник теми і головн. наук. ред. І. Д. Безгін. – К.: Музична Україна, 2008. – Вип. 1 (10). – С. 270 – 278.

39. Сторчай О. Ф. Маcютин «Памяти учителя Ивана Федоровича Селезнева» (Передмова до публікації архівного документа О. Сторчай) // Художня культура. Актульні проблеми: Наук. вісник / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: О. Федорук (голова), В. Сидоренко (гол. ред.), І. Безгін та ін. – К. : ІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ, 2008. – Вип. 5. – С. 495–518.

40. Сторчай О. Мистецтвознавча розвідка В. І. Григоровича в Україні 1837 року (Публікація архівного документа) / О. В.Сторчай // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / редкол.: А. Чебикін (голова) [та ін.]. – К. : ІПСМ АМУ ; КЖД «Софія», 2009. – Вип. 10. – С. 293–299.

41. Сторчай О. Мистецька освіта в Київському університеті (1834 – 1924 рр.) // Другі читання пам’яті М. Ф. Біляшівського: Матеріали наукової конференції 24 –25 жовтня 2007 року / Збірка статей. – К. : ВТД «Артліт», 2009. – С. 201 – 217.

42. Сторчай О. Художня студія І. Селезньова. Спогади Я. Затенацького // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. / Редкол. : А. Чебикін (голова) та ін.; ІПСМ НАМ України. – К. : Муз. Україна, 2010. – Вип. 11. – С. 246 – 258.

43. Сторчай О. Олексій Ставровський і Музей старожитностей Київського університету Св. Володимира: 1838-1854 рр. // АНТ : Вісник археології, мистецтва, культурної антропології. – К. : Тов «Задруга», 2009 – 2010. – Вип. 22 – 24. – С. 83 – 91.

44. Сторчай О. З мистецтвознавчої спадщини Ф. Ернста – “Спор о “Флоре” Леонардо да Винчи” (публікація архівного документа) // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мистецтва Акад. мистецств України ; редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) [та ін.]. – К. : ХІМДЖЕСТ, 2010. – Вип. 7. – С. 438 – 444 (також у журналі «Артанія»)

45. Сторчай О. Матеріали до творчої біографії Киріака Костанді // Студії мистецтвознавчі. – К. : ІМФЕ, 2011. – Ч. 4. – С. 130 – 143. + іл.

46. Сторчай О.  Альбомний рисунок Ф. Ернста // Образотворче мистецтво. – К. 2012. – № 1-2. – С. 94 – 95 + іл.

47. Сторчай О. Подробиці навчання в студії Жюліана з листа і паризького щоденника Бориса Егіза // Студії мистецтвознавчі. – К. : ІМФЕ, 2012. – Ч. 2. – С. 142 – 153. + іл..

48. Storchai O. History of art study at Kiev University (the 19th century & the beginning of the 20th century) // History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe / Edited by Jerzy Malinowski. – Torun, 2012. – Vol. 1. – s. 111 – 116.

49. Сторчай О. Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису // Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. праць / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 205 – 210 +іл.

50. Сторчай О.  Образотворча спадщина Івана Врони: до 125-річчя від дня народження та 95-річчя Української академії мистецтв // Образотворче мистецтво. – К., 2012. - № 3–4. – С. 146 – 149 + іл.

51. Сторчай О. Спогади Бориса Егіза про Івана Айвазовського: Підготовка тексту і передмови О. Сторчай // Образотворче мистецтво. – К., 2012. – № 3–4. – С. 159 – 151; 2013. – № 1. – С. 84 – 85.

52. Сторчай О. Юнацький щоденник «У серці Німеччини» та подорожній альбом рисунків Федора Ернста. (Передмова, підготовка тексту та ілюстрацій О. Сторчай) // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; Редкол. : В. Д. Сидоренко (голов. ред.), А. О. Пучков (заст. голов. ред.), О. В. Сіткарьова, О. Я. Боднар, О. В. Босенко та ін. – К. : Фенікс, 2012. – Вип. 8. –  С. 513 – 541.

53. Сторчай О. Павло Іванченко: «Спогади про вчителя» – Лева Крамаренка // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: Зб. наук. пр. / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; Редкол. : В. Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков, І. Д. Безгін та ін.. – К. : Фенікс, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – С. 279 – 288.

54. Сторчай О. З історії музейної атрибуції: Федор Эрнст Спор о Флоре Леонардо да Винчи // Артанія. –  К., 2012. – Книга 28 – 29. № 3 – 4. –  С. 86 – 95 + іл.

55. Сторчай О.  Педагогічна діяльність Івана Федоровича Селезньова // Студії мистецтвознавчі. – 2012. – № 4. – С. 194 – 207.

56. Сторчай О. Практика мистецтвознавчих екскурсій в Київському археологічному інституті в 1920-х роках (публікація документа) // Мистецтвознавство України :Зб. наук. праць / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; Редкол. : А. Чебикін (голова), О. Федорук, М. Яковлєв та ін.;  - К.: Фенікс, 2012. – Вип.. 12. – С. 313 – 322.

57. Сторчай О. Музей старожитностей Університету Святого Володимира: завідувачі Яків Волошинський та Андрій Лінниченко (1854 – 1873) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип.. 12. – С. 52 – 69.

58. Сторчай О.  Художник про художника: Григорій Смольський про Івана Труша // Образотворче мистецтво. – К., 2013. – № 1. – С. 88 – 91.

59. Сторчай О. Художні твори Григорія Павлуцького на київських виставках 1910-х років // Образотворче мистецтво. – К., 2013. – № 2. – С. 118 – 119 + іл. – № 3. – С. 130 – 133+іл.

60. Сторчай О.  Все, що пригадалося: Микола Прахов про Івана Айвазовського // Образотворче мистецтво. – К., 2013. – № 3. – С. 18 – 19.

61. Сторчай О.  «Все, що пригадалося»: із спогадів Миколи Прахова // Образотворче мистецтво. – К., 2013. – № 4. – С. 100 – 105.

62. Сторчай О.  Новознайдені твори Данила Нарбута // Артанія. – 2013. – Кн. 32-33. № 3-4. – С. 66 – 71+іл.

63. Сторчай О. Листи Миколи Прахова до Тетяни Язєвої, онуки Миколи Мурашка  // Артанія. – 2013. – Кн. 32-33. № 3-4. – С. 100 – 111.

64. Сторчай О. Видання про майстра українського авангарду – Олександра Богомазова. Кашуба–Вольвач О. Олександр Богомазов Автопортрет / Мала серія українського модернізму. – Київ : Родовід, 2012. – 108 c. // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці: Наук. зб. – К., 2013. – Вип. 20. – С. 222 – 223.

65. Сторчай О.  Художня школа–студія Наполеона Буяльського в дослідженні Б. Бутніка-Сіверського // Студії мистецтвознавчі : Архітектура. Образотворче та декоративно – вжиткове мистецтво / [голов. ред. Скрипник Г.А.]; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2013. – Чис. 1/2 (41/42). – С. 115 – 137.

66. Сторчай О. Спогади Бориса Егіза про Івана Айвазовського (Підготовка тексту, передмова О. Сторчай) // Образотворче мистецтво. – 2013. – № 1. – С. 84 – 87.

67. Сторчай О. Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм живопису // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки : Мистецькі обрії. – 2013. – Вип. 5. – С. 53 – 58.

68. Сторчай О.  Киевское художественное училище (КХУ) // Энциклопедия русского авангарда: в 3 т. Т. 3: История. Теория: В 2 кн./ Авт.-сост. В. И. Ракитин, А. Д. Сарабьянов. — М.: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2014. – Т. 3 кн. 1 – С. 328–329 + іл.

69. Сторчай О. Художественная студия А. Мурашко в Киеве // Энциклопедия русского авангарда: в 3 т. Т. 3: История. Теория: В 2 кн./ Авт.-сост. В. И. Ракитин, А. Д. Сарабьянов. — М.: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2014.  – Т. 3 кн. 2 – С.259–260 + іл.

70. Сторчай О. Родинний Альбом світлин Шевченкової могили 1904 – 1913 років Юрія Івакіна // Образотворче мистецтво. – 2014. –  № 1. – С. 32.

71. Сторчай О. «Все,  що пригадалося»: зі спогадів Миколи Прахова // Образотворче мистецтво. – 2014. –  № 1. – С. 110 – 111.

72. Сторчай О. Фотій Красицький про значення форми в образотворчому мистецтві // Образотворче мистецтво. – 2014. –  № 1. – С. 30 – 31.

73. Сторчай О. Стаття у співавторстві з О. Ременяк.   Микола Прахов. Історія ессею до персональної виставки Ф. С. Красицького // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; Редкол. : В. Д. Сидоренко (голов. ред.), А. О. Пучков, В.О. Тузов та ін. Наук. ред. А.О. Пучков. – К. : Фенікс, 2014. – Вип. 10. –  С.  230 – 244.

74. Сторчай О. Подробиці мистецько-культурного життя Києва з листів Миколи Прахова до Романа Мельничука // Образотворче мистецтво. – 2014. –  № 3. – С. 69 – 73.

75. Сторчай О. Листи Івана Дряпаченка до свого вчителя Павла Чистякова // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перші наукові читання, присвячені пам’яті професора Олександра Івановича Мінжуліна», Київ, 4 вересня 2014 р. – К. : НАКККіМ, 2014. – С. 142 – 153.

76. Сторчай О. З наукової спадщини Бориса Бутника–Сіверського. Бутник–Сіверський Борис Літографська справа на Україні в середині минулого віку (За неопублікованими документами Центрального Історичного архіву УРСР та Всеросійської Академії Мистецтв) // Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. праць / [голов. ред. Скрипник Г.А.]; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2014. – Вип. 14. – С. 289 – 291.

77. Сторчай О. Гімназійні романи «Приключения  Джека Гольта» і «Похождения Васи Оленина» рукописної книги 1903 року мистецтвознавця Федора Ернста. -    Словянський світ. – К. : Вид-во ІМФЕ, 2014. – Вип. 13. – С. 295 – 313.

78. Сторчай О.  Листи Аріадни Труш–Слоневської, дочки художника Івана Труша,  до Тетяни Неллінгер  (1960 – 1973) // Народознавчі зошити. – Львів, 2014. – № 6 (120). – С. 1426 – 1442.

79. Сторчай О.  Повернення втраченого «білого золота» до національної мистецької скарбниці – видання про фарфор – фаянс України ХХ століття. Школьна О. Київський художній фарфор ХХ століття. – К. : День Печати, 2011. – 400 с.  :іл.  Школьна О. Фарфор-фаянс України ХХ століття: інфраструктура галузі, промислова та економічна політика, організаційно-творчі процеси : в 2-х кн. Кн. І. – К. : Інтертехнологія, 2011. – 400 с. : іл. Школьна О. Фарфор-фаянс України ХХ століття: інфраструктура галузі, промислова та економічна політика, організаційно-творчі процеси : в 2-х кн. Кн. ІІ. Історія виробництв. Таблиці. Реєстр імен провідних майстрів галузі. – К. : День Печати, 2013. – 400 с. : іл. //Вісник  Маріупольського державного університету / серія : філософія, культурологія, соціологія. – Маріуполь,  2014. – Вип. 7. – С. 185 – 187.

80. Сторчай О. Родовід Оксани Павленко: матеріали до біографії // Мистецтвознавство України : Зб. наук. пр. /ІПСМ України; Редкол. : А. В. Чебикін (голова), О.К. Федорук (гол. ред.), М.І. Яковлєв та ін.. – К. : Фенікс, 2014. – Вип. 14. – С. 110 – 123.

81. Сторчай О.  Перша приватна Київська художня школа-студія Наполеона Буяльського  (1850 – 1858 рр.) // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; Редкол. : В. Д. Сидоренко (голов. ред.), А. О. Пучков, В.О. Тузов та ін. Наук. ред. А.О. Пучков. – К. : Фенікс, 2014. – Вип. 10. –  С. 251 – 258.

82. Сторчай О.  Матеріали до творчої біографії Михайла Бойчука : спогади Петра Іванченка // Слов’янський світ. – К. : ІМФЕ, 2014. – Вип. 12. – С. 193 – 208.

83. Сторчай О. Новознайдені архівні матеріали про Северина Олещинського // Українсько-польські культурні  взаємини / [голов. ред. Г. Скрипник] НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2015. – С. 174 – 184. (Наукові студії ІМФЕ; вип. 9).

84. Сторчай О.  До історії епістолярію Миколи Прахова [Листи Миколи Прахова до Олени Язєвої] // Студії мистецтвознавчі. – К. ІМФЕ, 2015. – №2. – С. 90 – 110.

85. Сторчай О.  «Хвалю Бога, що дав змогу жити на Вкраїні мені такому». Роздуми про мистецтво Федора Коновалюка //  Образотворче мистецтво. – 2015. - №  1. – С. 96 – 99.

86. Oksana Storchay Art School of Polish Artist Napoleon Buyalskiy in Kiev  (1850 - 1858) // Wyjazdy ,,za sztuką". Nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku, red. Dorota Kudelska, Ewelina Kuryłek, rec. (review) Beata Obsulewicz-Niewińska, Joanna Sosnowska, Lublin, 2015. – s. 27 – 33. Закордонна публікація.

87. Сторчай О.  Микола Прахов: сторінки автобіографії й оповідання-спогади із неопублікованої книги «Всё, что припомнилось» // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; Редкол. : В. Д. Сидоренко (голов. ред.), А. О. Пучков, В.О. Тузов та ін. Наук. ред. А.О. Пучков. – К. : Фенікс, 2015. – Вип. 11. – С. 317 – 344.

88. Сторчай О. Сторінки творчої біографії Володимира Менка // Студії мистецтвознавчі. – 2015. – № 4. – С. 100 – 108.  Продовження: Мария Менк – Статкевич Биографические сведения о моем отце, художнике В.К. Менк // Студії мистецтвознавчі. – 2016. –  № 2. – в редакції.

89. Сторчай О.  З історії розвитку архітектурної освіти в Україні – викладацька діяльність Франца Мєховича в Київському університеті (1834 – 1839) // Сучасні дослідження української культури : збірник наукових праць / За редакцією М. Замбжицької, П. Олеховської та К. Якубовської–Кравчик. – Варшава – Івано– Франківськ, 2015. – С. 355 – 371.

90. Сторчай О. Зіркова плеяда перших студентів Української Академії мистецтва: Марія Трубецька сторінки творчої автобіографії // Образотворче мистецтво. – 2015. – № 2. – С. 85 – 88.

91. Сторчай О. На подиху свободи та мрії: книга про заснування Української Академії мистецтва.  Кашуба-Вольвач О. Д. Українська академія мистецтва. Кн. 1 : Історія заснування (березень–грудень 1917). Хронологія подій. Документи : монографія / О. Д. Кашуба-Вольвач; Ін-т проблем сучас. мистецтва Нац. акад. мистецтв України. – Київ : «Фенікс», 2014. – 223 с. // Образотворче мистецтво. – 2016. – № 1. – С. 146 – 147.

92. Зіркова плеяда перших викладачів і студентів Української Академії мистецтва: подробиці до творчої біографії Івана Падалки з листа художника. Дереворити Софії Налепінської – Бойчук // Образотворче мистецтво. – 2016. – № 1.– С. 92– 95.

 

01.08.2016 р.