imfe.jpg
  English
.
.
.

Росляк Роман Володимирович  науковий співробітник відділу кінознавства, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Народився 17 березня 1967 р. У 1999 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства («Становлення кіноосвіти в Україні (друга половина 10 х - початок 30 х рр. ХХ ст.)»).

У відділі кінознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України - з 2006 Коло наукових інтересів: історія українського кіно (державна політика, кіноосвіта, кінофікація, кінопрокат та ін.).

Автор понад 70 публікацій у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях (зокрема навчального посібника, нарисів з історії кіно, систематичного покажчика - дві останніх роботи у співавторстві). 

 

Основні наукові праці:

1. Кіноосвіта в Україні (перша третина ХХ століття). - Навчальний посібник. - Київ : ПП «ЕКМО», 2006. - 226 с.
2. Кіноосвіта в Україні (друга половина 1910-х - перша половина 1920 х рр.) // Нариси з історії кіномистецтва України. - Київ, 2007. - С. 739-788.
3. «Кіно» (1925-1933): сист. покажч. змісту журн. / авт.-упоряд.: Н. Казакова, Р. Росляк; авт. вступ, ст. : Л. Брюховецька, С. Тримбач; наук, ред.: В. Кононенко, С. Тримбач ; М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». - Київ, 2011. - 256 с.
4. «Позашлюбна дитина» української кінематографії. Сторінки історії Київського художнього інституту // Мистецтвознавство України. 2003.  Вип. 3.  С. 220-227.
5. До історії науково-дослідних установ української кінематографії (друга половина 20 х  початок 30 х рр. ХХ ст.) // Матеріали до українського мистецтвознавства: (Пам'яті академіка О.Г.Костюка): Зб. наук. пр. - [За матеріалами наукових читань «Українське мистецтвознавство: сучасний стан та перспективи розвитку», Київ, 8-9 листопада 2001 р.]. - Київ, 2003. - Вип. 2. - С. 353-356.
6. З історії кінематографа в Україні доби Гетьманату Павла Скоропадського // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». - 2006. - Вип. 11/12. - «Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика». - С. 140-145.
7. До історії Київського державного інституту кінематографії: Документи останніх років існування інституту з фондів Російського державного архіву літератури і мистецтва // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - Київ : «ЕКМО», 2008. - Вип. 2/3. - С. 341-366.
8. Скандал на Одесской кинофабрике. Документы к истории ВУФКУ второй половины 20-х гг. // Киноведческие записки. - М., 2010. - № 94/95. - С. 378-06.
9. Формування органів управління кінематографа в Україні // Студії мистецтвознавчі, 2011. - Ч. 3. - С. 42-48.
10.Встановлення радянською владою контролю над українським кінематографом (1918-1920 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2011. - № 2. - С. 163-167.
11.Націоналізація кінематографа в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2011. - № 3. - С. 171-175.
12.Планування та здійснення кінофікації українського села: 30-і роки ХХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2011. - № 4. - С. 226-231.
13.«Винні у невиконанні цієї постанови підлягають суду військово-революційного трибуналу»: (Документи та матеріали з історії взаємин радянської влади та кінематографа в 1918-1919 рр.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - Київ, 2011. - Вип. 8. - С. 136-160.
14.Всеукраїнський кінокомітет: матеріали й документи з історії створення // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - Київ, 2011. - Вип. 9. - С. 152-184.
15.Деякі аспекти експортної політики Всеукраїнського фотокіноуправління // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - Київ, 2011. - Вип. 10. - С. 145-153.
16.Кінопрокатна політика в Україні 30 х років ХХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2012. - № 1. - С. 132-136.
17.Формування нормативно-правової бази Всеукраїнського фотокіноуправління (1922-1930 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2012. - № 2. - С. 205-209.
18.Міжнародна політика Всеукраїнського фотокіноуправління: спроби кінопродукції // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2012. - № 3. - С. 235-239.
19.Деякі аспекти партійної політики в галузі кінематографії (1928 р.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2012. - № 4. - С. 191-195.
20.Державна політика в галузі української кінематографії: формування управлінської вертикалі (друга половина 1920 х - кінець 1930 х рр.) // Пам'ять століть. Планета. - Київ, 2012. - № 1/2. - С. 95-104.
21.Реформування органів управління кінофікації та кінопрокату (кінець 1920 х - 1930 ті рр.) // Студії мистецтвознавчі, 2012. - Ч. 1. - С. 45-50.
22. З історії імпортної політики Всеукраїнського фотокіноуправління / Культура України: Зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В. М. Шейка. - Харків : ХДАК, 2012. - Вип. 37. - С. 184-192.
23.Державна монополія кінопрокату в Україні: реалізація та виклики (1920 і рр.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - К., 2012. - Вип. 11. - С. 112-122.
24.Некоторые аспекты государственного управления украинским кинематографом в 1920-х гг. // Прошлое - настоящее - будущее Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 29-30 октября 2013 г. - СПб. : СПбГУКиТ, 2013. - С. 207-212.
25.Передумови та реорганізація системи підготовки кадрів режисерів кіно (середина - друга половина 1930-х рр.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - К., 2013. - Вип. 12. - С. 133-141.
26.Вітчизняне кіномистецтво і процеси українізації: 20 і - початок 30 х рр. ХХ століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2014. № 1. - С. 215-220.
27.Тематичне планування як засіб управління українським кінематографом (з досвіду 20 х років ХХ століття) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2014. - № 2. - С. 271-275.
28.«Режиссер Роом встал на позиции воинствующего формализма и эстетства, которые являются враждебными советскому искусству»: Материалы украинских архивов и периодическая печать к истории создания кинофильма «Строгий юноша» // Киноведческие записки. - М., 2014. - № 108/109. - С. 35-80.
29.Росляк Р. Основні чинники піднесення українського кінематографа в 20 х роках / Роман Росляк // Dialog der Sprachur - Dialog der globaler kulturen. Die Ukraine aus Sicht IV Internationale virtuelle Konfetenz der Ukrainistic, Münhen, 31. Oktober - 3 November. 2013 = Діалог мов - діалог культур. Україна і світ : IV Міжнар. інтернет-конф. з україністики, м. Мюнхен, 31 жовт. - 3 листоп. 2013 р. / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. - Електрон. дані. - Münhen; Berlin; Leipzig; Washington, D.C.: Verlag Otto Sagner, 2014. - С. 582-593. - Бібліогр.: С. 592-593 (25 назв). - Текст укр., анот. анг. - Режим доступу: http://verlag.kubon-sagner.de/reihen/konferenz-ukrainistik.htm.
30.Управления украинской кинематографией (на примере тематического планирования 1920 х гг.) // Человек. Коммуникация. Культура VI (Восток-Запад: поиски культурной идентичности на постсоветском пространстве). Материалы Международной научно-практической конференции 24-25 апреля 2014 года Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. - СПб : СПбГУКиТ, 2014. - Ч. 1. - С. 182-185.
31.Протоколы Правления ВУФКУ как инструмент управления украинской кинопромышленностью // Документ. Архив. История. Современность. Материалы V Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 5-6 декабря 2014 г. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. - С. 251-255.