imfe.jpg
  English
.
.
.

 

Халюк Леся Миколаївна (25.12.1981 р.н.)  кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ. Завершила навчання в 2004 р. на кафедрі фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
Наукові зацікавлення:
- українсько-польські фольклорні зв'язки;
- фольклор національних меншин, зокрема українців Польщі, поляків України.
- сучасний наративний фольклор та проблеми ідентичності.
 
Наукові праці:
1. Халюк Л. Усні народні оповідання українців-переселенців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння: жанрово-тематична специфіка, художні особливості / Леся Халюк. - К., 2013. - 216 с. 
2. Халюк Л. Дослідження фольклору українців Холмщини та Підляшшя: сучасні проблеми / Л. Халюк // Художні та наукові картини світу ХХ століття. Колективна монографія на честь 110-ї річниці народження Максима Рильського. / Упоряд. В. О. Захаржевська. Під ред. І. М. Юдкіна. - К. : Національна Академія Наук України. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Український Комітет Славістів - Комплексне дослідження духовної культури слов'ян. - Вип. 2. - 2006. - С. 113-116.
3. Халюк Л. Проблеми збереження культурної ідентичності українців у Польщі після акції «Вісла» / Л. Халюк // Слов'янський збірник : збірник наукових праць. Вип. ХІІ. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. - С. 344-350.
4. Халюк Л. Вплив акції «Вісла» 1947 року на суспільне та культурне життя українського населення в Польщі (за усними оповіданнями переселенців) / Л. Халюк // Слов'янський світ : щорічник. Вип. 8 / [голов. ред. Скрипник Г. А.] : НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К., 2010. - С. 138-148.
5. Халюк Л. Фольклорні особливості усних оповідань про переселення 1947 року / Л. Халюк // Народна творчість та етнологія. - К., 2011. - № 1. - С. 94-99.
6. Халюк Л. Жанрова специфіка усних оповідань українців у Польщі / Л. Халюк // Міжнародная навуковая канферэнцыя «Скарына і наш час», 14-15 кастрычныка 2011 г. : [матэрыялы] / рэдкал. : А. А. Станкевіч (гал. рэд.). [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. - С. 243-247.
7. Халюк Л. Художні особливості усних наративів про переселення 1947 року / Л. Халюк // Мова і культура (Науковий журнал). - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. - Вип. 14. - Т. V (151). - С. 76-84.
8. Халюк Л. Відображення дійсності в усних народних оповіданнях про переселення 1947 року внаслідок акції «Вісла» у Польщі / Л. Халюк // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. - К. : «Київський університет», 2011. - С. 354-358.
9. Халюк Л. Оповідання-спогади українців про операцію «Вісла» у наукових і популярних збірках України та Польщі / Л. Халюк // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. - К. : «Освіта України», 2012. - С. 379-384.
10. Халюк Л. Усна проза про переселення 1947 року українців у Польщі: історіографічний аспект дослідження / Л. Халюк // Київські полоністичні студії / Т. ХІХ. - К. : Університет «Україна», 2012. - С. 482-490.
11. Халюк Л. Усні наративи про переселення 1947 року українців у Польщі: тематична специфіка / Л. Халюк // Народна творчість та етнологія. - К., 2012. - № 3 - С. 98-107.
12. Халюк Л. «Мала» і «велика» вітчизни в усній фольклорній традиції українців Польщі / Л. Халюк // До дня слов'янської писемності і культури: тези Міжнар. наук. конф.; 24-25 трав. 2012 р. - К. : НБУВ, 2012. - С. 237. 
13. Халюк Л. Змістові мотиви в оповіданнях-спогадах українців-переселенців про акцію «Вісла» 1947 року [Наукове повідомлення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року] / Л. Халюк // Вісник Національної Академії наук України. - К., 2012. - № 4. - С. 51-54.
14. Халюк Л. Усна історія про переселення 1947 року у Польщі / Л. Халюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К., 2012. - № 111. - С. 54-56. 
15. Халюк Л. Жанрові особливості усних народних оповідань українців-переселенців про переселення 1947 року: порівняльний аналіз / Л. Халюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики. - К., 2012. - Вип. 4. - Ч. 1. - С. 326-332. 
16. Халюк Л. Концепт «малої» вітчизни в усній прозі українців-переселенців Польщі / Л. Халюк // Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог). Частина 1. -Острог, 2013. - С. 319-329. 
17. Халюк Л. Історія збирання та дослідження прозового фольклору Лемківщини про акцію «Вісла» 1947 року в Польщі та Україні / Л. Халюк // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур: Пам'яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. - Випуск 21. - К. : «Освіта України», 2013. - С. 336-342. 
18. Халюк Л. Проблеми етнічної ідентичності українців у Польщі, переселених внаслідок акції «Вісла» 1947 року / Л. Халюк // ВОЛИНСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ. - 2013. - № 2. - Режим доступу : http: // www. univerua.rv.ua/VNS2-2013/Haluk.pdf. 
19. Халюк Л. Усні оповідання українців у Польщі про переселення 1947 року як фольклорне явище: тематика і поетика / Л. Халюк // W kręgu ukrainoznawstwa i komunikacji międzykulturowej. - Olsztyn, 2012. - T. 1. - S. 93-104.
20. Халюк Л. Акція «Вісла» 1947 року в спогадах українців-переселенців Польщі / Л. Халюк // Український альманах. - Варшава, 2015. - С. 196-203.
 
01.07.2015