imfe.jpg
  English
.
.
.

ВІДДІЛ ЕКРАННО-СЦЕНІЧНИХ МИСТЕЦТВ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

 

Співробітники відділу:

Мех Наталія Олександрівна — завідувач відділу, доктор філологічних наук, професор, культуролог, лінгвокультуролог, лінгвостиліст, мовознавець.

Боньковська Олена Олегівна — старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства. Коло наукових досліджень: театральні архіви, організація театральної справи, зокрема на  теренах Західної України т. зв. міжвоєнного часу, а  також питання реконструкції вистав.

Волошенюк Оксана Валеріївна — молодший науковий співробітник. Коло наукових досліджень: історія документального кіно України; кіноосвіта, медіаосвіта, аналіз візуальної антропології фільму.

Дзюба Діана Юріївна — науковий співробітник, кандидат філософських наук. Коло наукових досліджень: сучасне українське телебачення.

Зінич Олена Володимирівна — старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства. Коло наукових досліджень: балетний (пластичний) театр Європи, Америки, України; проблема пластичності в балетній музиці; взаємодія, синтез, інтеграція музичного та хореографічного рядів у балетній виставі.

Коваленко Єва Ігорівна  — молодший науковий співробітник. Коло наукових досліджень: балетний театр України, передусім класичний балет Національної опери України.

Кульчинська Леся Миколаївна — молодший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства.

Новікова Людмила Євгенівна — науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства, вчений секретар відділу. Коло наукових досліджень: історія українського і світового кіно; національна ідентичність у творах екранних мистецтв.

Руда Тетяна  Петрівна — провідний науковий співробітник, доктор філологічних наук. Коло наукових досліджень: питання масової культури; творчість М. Т. Рильського.

Росляк Роман Володимирович — старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства, доцент. Коло наукових досліджень: історія українського кіно (державна політика, кіноосвіта, кінопрокат та ін.).

Томозова Наталія Миколаївна — молодший науковий співробітник. Коло наукових досліджень: театри національних спільнот України.

Тримбач Сергій Васильович — старший науковий співробітник. Коло наукових досліджень: історія українського та світового кіно; жанрово-стильова система екранного мистецтва.

Черков Георгій Анатолійович — науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства. Коло наукових досліджень: екранні мистецтва; інтерпретація реальності; проблема образу, знаку і зображення в мистецтві.

Шаповал Олександра Володимирівна — молодший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства. Коло наукових досліджень: симуляція реальності в екранних мистецтвах; полівидові та поліжанрові утворення.

Юдкін Ігор Миколайович — провідний науковий співробітник, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України. Коло наукових досліджень: пограниччя лінгвістики та драматургії; морфологія культури; виконавське мистецтво.

 

Відділ театрознавства та культурології було створено в 2007 році на основі приєднання відділу театрознавства до відділу культурології, очолюваного членом-кореспондентом Національної академії мистецтв України, доктором мистецтвознавства І. М. Юдкіним. За сім років існування об’єднаного відділу під керівництвом І. М. Юдкіна виконано планові теми «Слово і образ в українському театрі» (2008 р.), «Методологічні принципи дослідження історії українського театру» (2009 р.), «Розвиток теорії драматичного мистецтва України в контексті світових тенденцій гуманітарної науки» (2010–2012 рр.), нині завершується тема «Образні системи української художньої культури в історичному та типологічному аспектах: театр, музика, образотворче мистецтво» (2013–2015 рр.).

 

У відділі навчаються п’ять аспірантів (4 – з театрознавства, 1 – з культурології), у докторантурі перебувають дві особи.

Співробітники відділу постійно здійснюють експертизу дисертаційних праць, що подаються до Спеціалізованої ради Інституту.

Відділ співпрацює з Національною академією мистецтв України, зокрема, з Інститутом культурології, де завідувач відділу І. М. Юдкін здійснює наукове керівництво цільовою програмою «Морфологія культури України».

У роботі Національної спілки театральних діячів України активно беруть участь працівники відділу О. В. Зінич (голова місцевого осередку), Н. М. Корнієнко (керівник Центру Л. Курбаса).

О. С. Найден активно співпрацює з Національною спілкою художників України та Національною спілкою майстрів народного мистецтва.

18.10.2022 р.
 
  

Перші кінознавці почали працювати в Інституті у складі відділу театру і кіно, яким упродовж 1953-1969 рр. керував доктор мистецтвознавства М.К.Йосипенко. Йдеться про кандидатів мистецтвознавства Г.В.Журова (працював старшим науковим співробітником в Інституті у 1947-1962 рр.) та А.А.Роміцина (1948 - 1972).

У 1961 р. за рішенням ЦК Компартії України в Інституті створено відділ кінознавства, який у різні роки очолювали доктор мистецтвознавства І.С.Корнієнко (1961-1962), кандидат мистецтвознавства А.А.Роміцин (1962-1972), доктор філології Б.С.Буряк (1972-1976), кандидат мистецтвознавства М.І.Слободян (1972-1979), кандидат філологічних наук В.В.Цвіркунов (1979-1983), доктор філософських наук С.Д.Безклубенко (1983-2005). З 2005 року відділом (дістав іншу титульну назву) керує С.В.Тримбач.

За роки існування відділу видруковано такі видання, як "З минулого кіно на Україні" (1959) Г.В.Журова, тритомна "Історія українського радянсь-кого кіномистецтва. 1917-1954" (1959) І.С.Корнієнка, А.Є.Журової, Г.В.Журова, А.А.Роміцина, збірники "Мистецтво екрана" (1966), "Життя і герої екрана" (1970), "Українська кінопанорама" (1972) С.Г.Зінич, Н.М.Капельгородської, А.Є.Жукової, В.В.Рибака-Акимова, "Современный кинопроцесс и действительность" (1986), "Традиции и новаторство советско-го киноискусства" (1989), два томи "Історії українського радянського кіно" (1986, 1987).

Серед інших видань: "Романтизм в українському кіномистецтві" (1976), "Режисер у кіно" (1979) В.В.Авксентьєвої, "Кіномистецтво та політика" (1995) С.Д.Безклубенка, "Героїчна тема у творчості І.А.Савченка (1982) Ю.Ф.Голинського, "Тарас Шевченко та його герої на екрані" (1967) С.В.Дубенка, "Кінокомедія. Конфлікт. Характер. Жанри" (1966), "Характер. Тип. Екран." (1982) С.Г.Зінич, "Сучасний дитячий фільм" (1965), "Людина в сучасному буржуазному кіно" (1975), "Ідеологічна боротьба в сучасному за-рубіжному кінознавстві" (1980), "Сучасний пригодницький фільм" (1984), "Стереотипы буржуазного экрана" (1990) Н.М.Капельгородської, "Людина науки на екрані" (1986) І.О.Карєвої, "Український телевізійний фільм" (1976), "Драматургія та режисура документального телефільму" (1982) Ю.А.Косача, "Твори М.Коцюбинського на екрані" (1971), "Українська кіно-драматургія" (1976) Л.З.Мороз-Погрібної, "Образ захисника Вітчизни на ек-рані" (1975) О.С.Мусієнко, "Зображення, звук і слово в художньому фільмі" (1967) В.В.Рибака-Акимова, "Актор і кіно" (1975) В.Р.Слободян, "Традиції і новаторство у радянському кіномистецтві" (1978) В.В.Цвіркунова, "Сучас-ний український документальний фільм" (1972) М.І.Слободяна, "Становлен-ня українського радянського кінознавства" (1977), "Мистецтво мультипліка-ції" (1982), "Фільми для дітей і підлітків" (1987) О.Б.Шупик. Головним на-прямком досліджень співробітників відділу завжди було вивчення історії українського кіно у множині аспектів його функціонування в культурі та сус-пільстві.

Г.В.Журов, А.Є.Жукова, В.В.Рибак-Акимов, М.І.Слободян брали участь у створенні чотиритомної "Истории советского кино" (Москва, 1969, 1973, 1976, 1978), Є.С.Глущенко є автором ряду статей видання "Кино: энцикло-педический словарь" (М., 1987).

Співробітники відділу беруть участь в роботі Національної спілки кіне-матографістів України (майже всі вони її члени), експертних рад Міністерст-ва культури і туризму України та кіностудій, в науково-практичних конфере-нціях, кінофестивалях, виступають у пресі (журнали "Кіnо-Коло", "Кі-но.Театр", "Искусство кино", "Кинофорум", "Total Film", "Фокус" та ін., газе-тах "Дзеркало тижня", "Україна молода", "Столичные новости" та ін., на телебаченні з аналізом сучасного кінопроцесу.

* * *

Упродовж 2001-2006 рр. співробітниками відділу завершено вико-нання планових наукових робіт "Історія українського кінематографа першої половини ХХ століття" та "Українське кіномистецтво другої половини ХХ століття. Історико-критичний нарис". Видрукувано перший том дослідження - "Начерки далекої кіноісторії" (2005) Н.М.Капельгородської, Є.С.Глущенко, наступні плануються до видання у найближчі роки. З"явилися на світ книги, авторами яких так само є співробітники відділу: "Український біографічний кінодовідник" (2001, 2004) Н.М.Капельгородської, Є.С.Глущенко (у співав-торстві); "Українське кіно. Начерк історії" (2001), "Всезагальна теорія та іс-торія мистецтва" (2002), "Етнокультурологія. Критичний аналіз наукових та методологічних засад" (2002), "Історія культури" (2002), "Політекономія мис-тецтва" (2004), "Відеологія: основи теорії екранних мистецтв" (2004), усі - С.Д.Безклубенко; "Анджей Вайда. Кіно і решта світу" (передмова і переклад з польської В.В.Авксентьєвої); "Українське кіно: ідентифікація у часі" (2003), "Українське кіно: євроформат" (2003) - керівник проекту, відповідальний ре-дактор, упорядник і автор коментарів О.Г.Рутковський; "Довженко і кіно ХХ століття" (2004) - співупорядник та автор С.В.Тримбач; "Ренесанс вітчизня-ного кіно" (2002), "Друге життя митця" (2003), "Український телефільм в контексті вітчизняної культури ХХ століття" (2003), усі - Н.М.Капельгородська.

Співробітники відділу є авторами статей до ряду енциклопедичних видань, розділів колективних монографічних видань. Активною є їх участь в роботі радіо і телебачення.

Нині відділ розпочав роботу над Довженківською енциклопедією, що має узагальнити увесь досі досліджуваний матеріал щодо життя і творчості видатного митця, а також відкрити нові, досі невідомі аспекти його діяльнос-ті.

Крім того, до кінця 2006 року планується видання книг "Український словник екранних медіа" (О.Г.Рутковський, за участі О.Й.Пашкової), "Заги-бель богів: Олександр Довженко" (С.В.Тримбач), "Кіноосвіта в Україні: пер-ша третина ХХ століття" (Р.Росляк).