imfe.jpg
  English
.
.
.

Бурковська Любов Володимирівна  кандидат мистецтвознавства,

науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ.

У 1981 році закінчила факультет історії і теорії образотворчого мистецтва Київського державного художнього інституту.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 17.00.05 - образотворче мистецтво.

1981-1995 рр. - старший науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту України.

1995-1999 рр. - викладач історії мистецтв Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2000-2006 рр. - головний спеціаліст Міністерства культури і туризму України.

2007-2008 р. - науковий співробітник відділу культури Інституту українознавства МОНУ.

2009 р. - науковий співробітник відділу музеєзнавства та пам‘яткознавства Інституту культурології АМУ.

З 2010 р. - науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ.

Сфера наукових зацікавлень - історія та проблематика українського середньовічного мистецтва

Публікації за 2007-2010 рр.

1. Принципи побудови житійних циклів св. Миколи Мірлікійського в українському ікономалярстві ХІV - ХVІ ст. // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії ‘2008. - К.: Музична Україна, 2008. - Випуск 1 (10). - С. 77-87.

2. Принципи образної побудови середників житійних ікон св. Миколи Мірлікійського // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. - К.: Міленіум, 2008. - Вип. 13. - С. 149-158.

3. Клейма житійних ікон св. Миколи Мірлікійського у зв'язку з їхньою текстовою основою // Пам'ятки України: історія і культура. - 2008. - Ч. 2. - С. 24-37.

4. Особливості іконографічної традиції зображень св. Миколи Мірлікійського в дрібній пластиці Київської Русі // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 3. - С. 31-40.

5. Софіївська Оранта та образ св. Миколи Заступника // Народознавчі зошити. Науковий часопис. - Львів, 2008. - Ч. 5-6. - С. 587-593.

6. Аристократичний аспекти пошанування св. Миколи Мірлікійського і його відображення у середньовічній культурі // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. - Львів, 2008. - № 8. - С. 92-98.

7. Особливості адаптації образу св. Миколи Мірлікійського в мистецтві Київської Русі // Вісник КНУКіМ. Зб. наук. праць. - К.: КНУКіМ, 2008. - Вип. 17 / Серія "Мистецтвознавство". - С. 4-11.

8. Образ св. Миколая у творах дрібної пластики // Волинська ікона: дослідження та реставрація: зб. наук. праць за матеріалами ХІV міжнар. наук. конф., 29-30 жовт. 2007 р. / Музей волинської ікони [та ін.]. - Луцьк, 2007. - Вип. 14. - С. 88-93.

9. Клеймо "Хрещення св. Миколи" в українських житійних іконах св. Миколи Мірлікійського. Гіпотеза виникнення сюжету // Волинська ікона: дослідження та реставрація: зб. наук. праць за матеріалами ХV міжнар. наук. конф., 25-26 верес. 2008 р. / Музей волинської ікони [та ін.]. - Луцьк, 2008. - Вип. 15. - С. 73-76.

10. Житійна література св. Миколи Мірлікійського в пам'ятках писемності Візантії та Київської Русі // Збірник наукових праць НДІУ МОНУ. - К.: Фоліант, 2007. - Т. ХVІІІ. - С. 129-149.

11. Культ св. Миколи Мірлікійського у світлі сучасних досліджень // Історія релігії в Україні. Науковий щорічник. - Книга ІІ. - Львів: Логос, 2008. - С. 38-43.

12. До питання етико-філософського осмислення житійних ікон св. Миколи Мірлікійського // Традиція і культура. Моральна традиція: інваріативність та поліфонічність: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф., 30 листоп.-1 груд. 2007 р. / Асоціація "Новий Акрополь", КНУ імені Тараса Шевченка [та ін.]. - К., 2007. - Ч. 3. - С. 4-7.

13. До питання семантики неканонічних зображень св. Миколи // Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України: зб. наук. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 7-8 груд. 2007 р. / М-во культури і туризму, ДАКККіМ. - К.: ДАКККіМ, 2008. - Ч. 2. - С. 161-164.

14. Вплив агіографії св. Миколи на формування поведінкових типів у добу середньовіччя // Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій: зб. наук. праць за результатами міжнар. наук. конф., 25 жовт. 2007 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. - С. 98-103.

15. Іларіон Свінцицький - музейник та дослідник сакрального мистецтва // Могилянські читання 2007 року. Зб. наук. пр.: Музейники ХХ століття - дослідники української сакральної культури. Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник; Ред. рада: В.М. Колпакова та ін. - К.: Фенікс, 2008. - С. 228 - 235.

16. Особливості іконографії фресок ХІV - ХV ст. храму Вознесіння Христового в Лужанах // Могилянські читання 2008 року. Зб. наук. пр.: Церква і музеї: втрати ХХ століття. Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник; Ред. рада: В.М. Колпакова та ін. - К.: Фенікс, 2009. - С. 154-160.

17. Актуальні проблеми збереження творів монументального малярства в культових спорудах // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць .- К. Інституту культурології АМУ, 2009. - № 1. - С. 149-155.

18. Ікона св. Миколи середини ХVІІ ст. з волинських земель // Наук. зб. Державного історико-культурного заповідника м. Острога “Історія музейництва, пам‘яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі на Волині. – Острог, 2009. – Випуск 2. – С. 251–255.

19. Волинська ікона “Преображення Господнє” середини ХVІІ соліття зі збірки Національного музею народної архітектури і побуту України в контексті розвитку іконографії сюжету // Студії мистецтвознавчі: Архітекура. Образотворче та декоративно-вжиткове мисецтво / [Голов. ред. Г. Скрипник]; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2010 – Чис. 4 (32). – С. 102 – 111.

20. Ікона “Різдво Христове” другої половини ХVІ cт. (З колекції Національного музею народної архітектури та побуту України // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії‘2011. – К.: Музична Україна, 2010. – Випуск 3 (12-13). – С. 100–107.

21. Ікона “Св. Микола з житієм” кінця XІV – початку XV ст. з церкви св. Параскеви в Радружі // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2011. – Т. CCLXI: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – С. 145–163.

22. Дві давні пам‘ятки з церкви Св. Безсрібників Козьми і Даміана села Тур‘є // Волинська ікона: дослідження та реставрація: зб. наук. праць за матеріалами ХVІІІ міжнар. наук. конф., 27-28 жовт. 2011 р. / Музей волинської ікони [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 54–59.

23. Волинська ікона “Успіння Богородиці” середини ХVІІ соліття зі збірки НМНАПУ // Студії мистецтвознавчі: Архітекура. Образотворче та декоративно-вжиткове мисецтво / [Голов. ред. Г. Скрипник]; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2011 – Чис. 4 (36). – С. 69–77.

24. Волинська ікона “Георгій Змієборець” середини ХVІІ ст. зі збірки іконопису Національного музею народної архітектури і побуту України // Наук. зб. Державного історико-культурного заповідника м. Острога “Історія музейництва, пам‘яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі на Волині. – Острог, 2011. – Випуск 4. – С. 255–261.