imfe.jpg
  English
.
.
.

Косицька Зінаїда Миколаївна  молодший науковий співробітник  відділу декоративного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (з 2007 р.), відповідальний секретар «Історії декоративного мистецтва України» (1, 2 том), автор наукових та популярних статей з історії та сьогодення мистецтва витинанки (близько 20-ти), член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (НСМНМУ). Народилася 27 вересня 1958 року в  с. Фастівка на Київщині. У 1984 р. закінчила  Київський державний інститут культури за спеціальністю бібліотекар-бібліограф (нині Київський Національний університет культури і мистецтв). 

Працювала бібліографом в ДІБ України (нині Національна історична бібліотека України), згодом була завідувачем бібліотечним сектором в УЦНК Музей Івана Гончара, пізніше – науковим співробітником в НаУКМА.

Перша персональна виставка авторських витинанок відбулася в 1990 р. в Національному музеї літератури України.  У 1997 р. – персональна виставка витинанок, якими було ілюстровано збірку поезій Ю. Ряста «Мати й сонях» (УЦНК Музей Івана Гончара). Разом з етнографом Р. Кобальчинською проводила цикли лекцій із педагогами загальноосвітніх шкіл у клубі «Громниця» (Будинок учителя, 1998–2000 рр.), у  2005 р. провела серію науково-практичних семінарів: «Традиційна українська витинанка. Витоки та сучасність». (Алуштинський Колегіум Києво-Могилянської Академії). У 2008 р. брала участь у VI-му Всеукраїнському святі народного мистецтва «Українська витинанка» (м. Могилів-Подільський).  Постійний учасник виставок НСМНМУ.

Автор книги для мол. шкільного віку «Небо і ми», витинанками З. Косицької ілюстровано 4 видання.

 

РОЗДІЛИ В КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ

Витинанки // Історія декоративного мистецтва України: В 5-ти т. / ІМФЕ НАНУ; гол. ред. Г. Скрипник. – Т. ІV. Народне мистецтво та художні промисли ХХ століття. – К., 2011. – С. 233–256.

 

СТАТТІ  В НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ ТА МАТЕРІАЛАХ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Свобода вибору як особливість вияву "колективного" сучасними майстрами традиційного мистецтва // Колективне й індивідуальне як чинник національної своєрідності народного мистецтва: [Тези доповідей IV Гончарівських читань]. – К.: Музей І. Гончара, 1997. – С. 40.

2.Народна творчість як необхідність і як результат спілкування з трансцендентними силами: Теорія, культурологія художньої творчості // Регрес і регенерація в народному мистецтві: Колективне дослідження: За матеріалами Третіх Гончарівських читань. – К.: Музей І. Гончара; Родовід, 1998. – С. 57–60.

3.Методи народної педагогіки у виховному процесі недільної дитячої школи: З практики Свято-Макариївського храму // Вісник православної педагогіки. – К.: Праваславне пед. т-во. – 2000. – №1. – С. 71–77.

4.Книгозбірня І. М. Гончара в культурному житті 60-х – кінця 90-х рр. ХХ ст. Роль і специфіка //Літературознавство: Доп. та повідомл.: [Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціації україністів]. – Кн. 2 / Упорядн. і відп. ред. О. Мишанич. – К.: Обереги, 2000. – 470–478 с.

5.Воскресная школа и восстановление семейного образования // Образование и семья в постатеистических обществах: [Материалы конференции, Киев, 2002]. – К.: Дух и литера, 2003. – С. 226–232.

6.Сім’я в лоні сімейства // Дух і літера. – 2004. – № 9–10. – С. 128–138.

7.Витинанка в ансамблі декору української хати // Українське мистецтвознавство: Матеріали. Дослідження. Рецензії: Зб. наук. праць / НАНУ; ІМФЕ ім. М. Рильського. – Вип. 8. – К., 2008. – С. 83–87.

8.Провідні сучасні майстри української витинанки // Українське мистецтвознавство: Матеріали. Дослідження. Рецензії: Зб. наук. праць / НАНУ; ІМФЕ ім. М. Рильського. – Вип. 9. – К., 2009. – С. 25–30.

9.Прояви стилю модерн у витинанках поч. ХХ ст. (на прикладі села Стриганці Товмачського повіту) // Українське мистецтвознавство: Матеріали. Дослідження. Рецензії: Зб. наук. праць / ІМФЕ НАНУ [головний ред. Г. Скрипник] / Зінаїда Косицька. – Вип. 10. – К., 2010. – С. 135–138.

10.Оригінальна наукова праця: Студенець Н. Традиційний стінопис Поділля кінця ХІХ- початку ХХ століття. – К., 2010. – 224 с., 20 с. кол. іл.: [рецензія] // Народознавство. – 2011. – № 81 (грудень). – С. 16.

11.Основні тенденції та регіональні особливості української витинанки початку ХХІ ст. // Українське мистецтвознавство: Матеріали. Дослідження. Рецензії: Зб. наук. праць / ІМФЕ НАНУ [головний ред. Г. Скрипник] / Зінаїда Косицька. – Вип. 11. – К. 2011. – С. 51–61.

12.Віктор Наконечний – лауреат премії ім. Катерини Білокур: Живопис, графіка, витинанка // Катерина Білокур: Мистецтво та образ крізь призму часу: Науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчня від дня народження К. Білокур / Національний музей українського народного декоративного мистецтва. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 162–169.

13.Основные тенденции развития украинской вытынанки и ее ведущие мастера (На примере V-го фестиваля – 2011,  г. Могилев-Подольский) / Косицкая Зинаида Николаевна // Художественное вырезывание: от прошлого в будущее: Материалы 4 Международного симпозиума. – Домодедово, 2012. – С. 66–76. 

14.Народність і професіоналізм у  творчості майстрині витинання Ольги Шинкаренко // Українське мистецтвознавство:  Матеріали. Дослідження. Рецензії: Зб. наук. праць / ІМФЕ НАНУ [головний ред. Г. Скрипник] / Зінаїда Косицька. – Вип. 12. – К. 2012. – С. 4–8.

15.Коллекции украинских вытынанок начала ХХ в. в фондах Российского этнографического музея / Косицкая З. Н. // Этнографические  коллекции в музеях: Культурные стратегии и практики. Материалы Двенадцатых Санкт-Петербургских этнографических чтений / Министерство культуры РФ; Рос. этнограф. музей. – С-Пб., 2013. – С.  73–179.

16.Мистецтво витинанки кінця ХХ – початку ХХІ століття в контексті шевченківської тематики / Зінаїда Косицька // Українське мистецтвознавство:  Матеріали. Дослідження. Рецензії: Зб. наук. праць / ІМФЕ НАНУ [головний ред. Г. Скрипник] / Зінаїда Косицька. – Вип. 13. – К., 2013. – С. 61–68.

17.Эстетическая функция вытынанки в ансамбле традиционного жилища украинцев // CD-видання. Домодєдово, 2013.

18.Українські розеткові витинанки в інтер’єрі традиційного житла початку ХХ століття (Подніпров’я, Поділля, Галичина) //  Молодий вчений. Науковий журнал. – 2014. – № 9 (12), вересень. – С. 152–156, [іл].

19.Життя і творчість Тараса Шевченка у мистецтві української витинанки (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / З. М. Косицька // Краєзнавча Шевченкіана України. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнав. конф., присвяченої 200-річчю від д. н. Т. Г. Шевченка, м. Канів, 25–25 жовт. 2014 р. / Нац. спілка краєзнавців України, Ін-т історії України НАНУ; Черкаськ. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Черкаськ. держ. технолог. ун-т; Шевченківський нац. заповідник у Каневі; Черкаськ. обл.. ор-ція нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси, 2014. – С. 280–286.

20.Українські витинанки в колекції О. М. Петриченка (Історико-художній музей м. Домодєдово. Росія) // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи. Наук. зб. за мат. наук.-практ. конф., присвяч. 145-річчю від дня нар. М. Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня нар. Д. М. Щербаківського / Департамент культури КМДА; НМУНДМ / Зінаїда Косицька. – К. : ДП «НВП Пріоритети», 2014. – С. 364–371.

 

КНИГИ З АВТОРСЬКИМИ ВИТИНАНКАМИ-ІЛЮСТРАЦІЯМИ

1. Косицька З. Небо і ми: [Оповіді зі священної історії для мол. шк. віку] / Ілюстрації Зінаїди Косицької, Марії Косицької. – К, 2008. – 130 с; 26 кол. іл.

2. Ряст Ю. Мати й сонях: [Поезії] / Ілюстрації-витинанки Зінаїди Косицької. – К., 1997, – 58 с.; іл.

3. Колядки і щедрівки: Автентичні / Упорядн. Марія Пилипчак;  ілюстрації Зінаїди Косицької, Марії Косицької. – К., 2007. – 127 с.

4. Мамина колискова: Збірка автентичних народних колисанок / Національний заслужений Академічний український народний хор України ім. Г. Верьовки; Упорядн. Марія Пилипчак, ілюстрації Зінаїди Косицької. – К., 2003. – 28 с.; іл.

 

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ТВОРЧІСТЬ З. КОСИЦЬКОЇ

1.Гойденко О. І виглядатиме з вікна мережаний різдвяний ангел: [Інтерв’ю з витинанкаркою З. Косицькою] // Порадниця. – 1999. – 23 грудня.

2.«Кирилиця морозу на вікні...» : [Презентація збірки поезій Ю. Ряста та виставка витинанок З. Косицької] // Літ. Україна. – 1998. – 15 січня.

3.Клименко О. «Витинанки Зінаїди Косицької» // Буклет до виставки витинанок. – К., 1997. – іл.

4.Матійчук М. «Мати й сонях» у Музеї Івана Гончара: [Презентація збірки поезій Ю. Ряста та виставка витинанок З. Косицької] // Наш час. – 1997. – 19 грудня

5.Селівачов М. Друге дихання витинанки // Культура і життя. – 1991. – 1991. – 16 лютого; № 7.

 

01.07.2015