imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
25 січня о 15-00 годині в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва
(м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29) відбудеться презентація 5-томного наукового видання
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України:

 

Історія декоративного мистецтва України: У 5 т.
(Голов. ред. Г. А. Скрипник; науковий редактор Т. В. Кара-Васильєва;
НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського). – К., 2007. – 2016. 


 
  
 

 

В Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України завершено видання «Історії декоративного мистецтва України» у 5-ти томах. У грудні 2016 року вийшов друком останній том цієї праці.

В основі «Історії декоративного мистецтва України» лежить принципово нова концепція системного висвітлення розвитку українського декоративного мистецтва від найдавніших часів до сучасності, що охоплює комплекс різноманітних мистецьких видів й напрямів у сфері народного мистецтва, художніх промислів, художньої промисловості та творчості художників-професіоналів у їх тісному взаємозв'язку. Усі види й жанри декоративного мистецтва розглянуто з позицій еволюції художніх стилів в різні періоди історії України.

У кожному з п'яти томів «Історії» акцентується своєрідність розвитку художнього життя регіонів України та формування локальних мистецьких традицій, аналізуються активні взаємоконтакти і взаємовпливи українського мистецтва із західноєвропейською та східною мистецькими традиціями, утверджується органічне входження української культури до світового мистецького контексту.

У першому томі «Історії»  «Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя» (гол. редактор Г. Скрипник, наук. редактор Т. Кара- Васильєва, відпов. редактор З. Косицька) досліджено художню творчість на українських теренах від доби пізнього палеоліту до середньовіччя включно. На основі аналізу пам'яток археології прослідковано перші прояви мистецтва. У цей час з'являються знаки, символи абстрактних понять, започатковується орнаментальне мистецтво. Об'єктом аналізу тому стало мистецтво кочових племен Північного Причорномор'я - кіммерійців, скіфів, сарматів, а також античних міст. Традиції цього часу знайшли свою інтерпретацію в подальшому поступі історії і, зокрема, відіграли помітну роль у розвитку мистецтва Київської Русі. Високого рівня розвиток декоративного мистецтва досяг у XIV-XVI ст., твори того часу є гідним внеском до скарбниці європейської та світової культури.

Другий том  «Мистецтво ХVІІ-ХVІІІ століття» (гол. редактор Г. Скрипник, наук. редактор Т. Кара-Васильєва, відпов. редактор З. Косицька) присвячено декоративному мистецтву України ХVІІ-ХVІІІ століть добі, що пов'язана зі становленням козацько-гетьманської держави - Гетьманщини і, зокрема, утвердження стилю українського бароко в усіх видах мистецтв. Це час розквіту культурно-освітнього руху, розбудови монастирського життя, храмового будівництва й мистецтва оздоблення, що сприяло розквіту всіх видів декоративного мистецтва, стимулювало інтенсивний розвиток цехового й мануфактурного виробництв, міських та сільських ремесел. 

Третій том «Історії»  «Мистецтво ХІХ століть» (гол. редактор Г. Скрипник, наук. редактор Т. Кара-Васильєва, відпов. редактор Н. Студенець) присвячено декоративному мистецтву України кінця ХVІІІ - початку ХХ століття. Тут представлено всі види і жанри мистецтва цього періоду - ткацтво, килимарство, вишивка, вибійка, гончарство, різьблення, металообробка металу, малювання, витинанки тощо. Поряд із активним розвитком народного мистецтва, зародженням домашніх промислів спостерігається піднесення в галузі промисловості, про що свідчить поява цілого ряду фарфоро-фаянсових, ткацьких, шкіряних, ливарних, суконних, скляних підприємств та перетворення їх на значні центри виробництва.

Четвертий та п'ятий томи «Історії» присвячено декоративному мистецтву ХХ століття, яке з позицій сучасного мистецтвознавства потребувало перегляду та кардинального переосмислення. 

У четвертому томі  «Народне мистецтво та художні промисли ХХ століття» (гол. редактор Г. Скрипник, наук. редактор Т. Кара-Васильєва, відпов. редактор О. Клименко) вперше в мистецтвознавчій практиці автори пішли шляхом окремо розгляду творчості майстрів народного мистецтва провідних осередків різних регіонів, діяльності земських майстерень та підприємств системи художніх промислів. Відзначається, що еволюційні процеси та революційні катаклізми зумовили складну панораму художнього життя України протягом усього минулого ХХ століття. Відбувались кардинальні переломи в соціальній галузі й політичних орієнтирах, зміни в економіці та суспільній психології, що значною мірою позначилося на розвитку культури й мистецтва, в тому числі і народного.

У п'ятому томі  «Мистецтво ХХ - початку ХХІ століття» (гол. редактор Г. Скрипник, наук. редактор Т. Кара-Васильєва, відпов. редактор З. Чегусова) розкривається творчість численної когорти художників-професіоналів, які в своїх уподобаннях базуються на тенденціях розвитку світового художнього процесу. У томі розкрито художній поступ українського декоративного мистецтва - від творчості митців авангарду початку ХХ ст. до сучасного постмодерну ХХІ ст. 

Автори тому, на основі комплексного вивчення й аналізу найважливіших образно-пластичних концепцій ХХ століття, подають розвиток таких основних видів декоративного мистецтва, як: кераміка, фарфор, фаянс, скло, вітраж, гобелен, художнє ткацтво, вишивка, розпис на тканині, церковна пластика, ювелірне мистецтво, дерево, костюм, новаційний текстиль. Вперше в українському мистецтвознавстві створена цілісна картина еволюційного розвитку українського декоративного мистецтва в історико-художньому процесі ХХ ст., яка відтворює шлях митців від класичних форм в стилях історизму(еклектики), модерну, ар-деко, конструктивізму початку століття, через псевдокласичні форми тоталітарного мистецтва 30-50-х рр., неофольклоризм та утилітарну конструктивність форм 60-х рр, необарокову надмірність скульптурно-зображальних мотивів 70-80-х рр. до полістилізму 90-х рр.

Особливо слід відзначити високопрофесійне багатоілюстроване художнє оформлення «Історії декоративного мистецтва України». Належний науково-художній і поліграфічний рівень цього видання забезпечили редактор-координатор О. Щербак, редактор Н. Джумаєва, дизайнери-верстальники О. Михолат і М. Голеня. 

Презентація відбудеться 25 січня о 15-00 годині в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29).